หมอแมว

฿134.00

เขียนโดย : เจมส๎ เฮอร์เรียต
แปลโดย : ปาริฉัตร สมอแข
พิมพ์ครั้งที่สอง : มกราคม พ.ศ.2546
พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม พ.ศ.2539
ออกแบบปกโดย : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
รูปประกอบโดย : กัลยาณี ปรัชญานุภาพ
จัดรูปเล่มโดย : วิกรัย จาระนัย, จุมพุฏ วิญญานภ
ตรวจทานโดย : วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, ผกาวดี อุตตโมทย์, สนสร้อย เทวานิมิต

หมอแมว

฿134.00