สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ผู้ก่อตั้ง และอุปถัมภ์สำนักพิมพ์ผีเสื้อ : ผกาวดี อุตตโมทย์

ผู้ก่อตั้ง และอุปถัมภ์สำนักพิมพ์ :
ผกาวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา (อุตตโมทย์) (พ.ศ.2481 – 2554)
บรรณาธิการอาวุโส : สังวรณ์ ไกรฤกษ์ (พ.ศ.2458 – 2562)
ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา (ค.ศ.1919 – 2016)
ระวี ภาวิไล (พ.ศ.2468 – 2560)
คณะบรรณาธิการ : เพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา, ผุสดี นาวาวิจิต,พิชชา ถาวรรัตน์,
ปณิธิ หุ่นแสวง, กาญจนา บุนนาค, วรวัธน์ อุตตโมทย์, เรวัต อุตตโมทย์
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
ศิลปกรรมฝึกหัด : ขวัญข้าว ไกรสรพงศ์พันธ์, ยูโตะ ฟุคะยะ
กองบรรณาธิการ : มัลลิกา อิคุคาอิ
ผู้จัดการสำนักพิมพ์ : วิกรัย จาระนัย
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ : สิตางศุ์ เชยกลิ่น,กรุณา ตริยานนท์
ธุรการ : ถนอม เชื้อวงษ์
บรรณาธิการฝึกหัดผู้ดวงตาพิการ : สโรชา กิตติสิริพันธุ์
พนักงานฝึกหัด : พิรฎา อุตตโมทย์, พารฎี อุตตโมทย์
บรรณาธิการผู้จัดการธุรกิจ : กฤษฎา อุตตโมทย์
บรรณาธิการบริหาร : มกุฏ อรฤดี

 

 

สำนักพิมพ์ภารตะ

บรรณาธิการบริหาร : ธนิษฐา แดนศิลป์
 

คณะทำงานเว็บไซต์

ผู้อำนวยการเว็บไซต์ : พิรฎา อุตตะ ช.
บรรณาธิการเรขภาพ : วิกรัย จาระนัย
ผู้เขียนโปรแกรม : วรรณา ศิลธรรม
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
บรรณาธิการบริหาร : มกุฏ อรฤดี

 

 

Website Staff

Web Director : Pirada Utta B.
Graphic Editor : Wikrai Jaranai
Programmer : Wanna Sintham
Art Editor : Apichai Wijitpiyakul
Editor : Makut Onrudee