สำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ผู้ก่อตั้ง และอุปถัมภ์สำนักพิมพ์ผีเสื้อ : ผกาวดี อุตตโมทย์

ผู้ก่อตั้ง และอุปถัมภ์สำนักพิมพ์ :
ผกาวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา (อุตตโมทย์) (พ.ศ.2481-2554)
บรรณาธิการอาวุโส : สังวรณ์ ไกรฤกษ์ (พ.ศ.2485-2562),
ประคิน ชุมสาย ณ อยุธยา (ค.ศ.1919-2016),
ระวี ภาวิไล (พ.ศ.2468-2560)
คณะบรรณาธิการ : เพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา, ผุสดี นาวาวิจิต, พิชชา ถาวรรัตน์,
ปณิธิ หุ่นแสวง, กาญจนา บุนนาค, ธนิษฐา แดนศิลป์, วรวัธน์ อุตตโมทย์, เรวัต อุตตโมทย์
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
ฝ่ายศิลป์ : สุกฤตยา สาธิตภิญโญ, วัฒนศักดิ์ ภาณุรักษ์
กองบรรณาธิการ : นวลมาศ เกษรจันทร์, กรุณา ตริยานนท์, ธนาพร เมธาวัชรินทร์,
สิตางศุ์ เชยกลิ่น
ธุรการ : ถนอม เชื้อวงษ์
ผู้จัดการสำนักพิมพ์ : วิกรัย จาระนัย
พนักงานฝึกหัด : พิรฎา อุตตโมทย์, พารฎี อุตตโมทย์
บรรณาธิการฝึกหัดผู้ดวงตาพิการ : สโรชา กิตติสิริพันธุ์
บรรณาธิการผู้จัดการธุรกิจ : กฤษฎา อุตตโมทย์
บรรณาธิการกิจกรรมพิเศษ : กรุณา ตริยานนท์, สิตางศุ์ เชยกลิ่น
บรรณาธิการบริหาร : มกุฏ อรฤดี

สำนักพิมพ์ภารตะ

บรรณาธิการบริหาร : ธนิษฐา แดนศิลป์
คณะทำงานเว็บไซต์

ผู้อำนวยการเว็บไซต์ : พิรฎา อุตตะ ช.
บรรณาธิการเรขภาพ : วิกรัย จาระนัย
ผู้เขียนโปรแกรม :
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
บรรณาธิการบริหาร : มกุฏ อรฤดี

Website Staff

Web Director : Pirada Utta B.
Graphic Editor : Wikrai Jaranai
Programmer :
Art Editor : Apichai Wijitpiyakul
Editor : Makut Onrudee