หนิ่งงุ้นโน่

฿69.00

เขียนโดย : ปิลาร๎ มาเตโอส
แปลโดย : สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่สอง : สิงหาคม พ.ศ. 2544
พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน พ.ศ. 2539
ออกแบบปกและรูปประกอบโดย : กัลยาณี ปรัชญานุภาพ
จัดรูปเล่มโดย : วิกรัย จาระนัย, จุมพฏ วิญญานภ
ตรวจทานโดย : นุชา สิงหวิริยะ, สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร, ผกาวดี อุตตโมทย์

หนิ่งงุ้นโน่

฿69.00