ผีเกาหลี

฿97.00

ผู้เขียน : อิม บาง และ ยี ริยุค
ผู้แปล : ผุสดี นาวาวิจต และ ปาริฉัตร เสมอแข
พิมพ์ครั้งที่สาม : สิงหาคม พ.ศ.2544
พิมพ์ครั้งที่สอง : สิงหาคม พ.ศ.2540
พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน พ.ศ.2531
ออกแบบปก : อภิชัย วิจิตรปิยกุล
รูปประกอบ : เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
จัดรูปเล่ม : จุมพฏ วิญญานภ, วิกรัย จาระนัย
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, วราภรณ์ รุจิเพ็ชร์, สนสร้อย เทวานิมิต
ผีเกาหลี

฿97.00