โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

฿239.00

ผู้แต่ง : โรอัลด์ ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
พิมพ์ครั้งที่เจ็ด : เมษายน พ.ศ.2560
พิมพ์ครั้งที่หก : เมษายน พ.ศ.2555
พิมพ์ครั้งที่ห้า : เมษายน พ.ศ.2549
พิมพ์ครั้งที่สี่ (แก้ไข) : สิงหาคม พ.ศ.2548
พิมพ์ซ้ำ เมษายน พ.ศ.2543, มกราคม พ.ศ.2545
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน พ.ศ.2540
ปก และรูปประกอบ : เควนทิน เบลค
จัดรูปเล่ม : วิกรัย จาระนัย, จุมพฏ วิญญานภ
ตรวจทาน : ผกาวดี อุตตโมทย์, จินดา จำเริญ, ปิยะพิมพ์ สมิตดิลก, กาญจนา ภูมิวงศ์วิวัฒน์

โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

฿239.00