Category Archives: แนวคิดสถาบันหนังสือแห่งชาติ

โครงการหนังสือ การอ่าน และการเรียนรู้

การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จำเป็นต้องพัฒนาระบบหนังสือของประเทศโดยรวม อย่างพร้อมเพรียงเพราะปัญหาเรื่องการอ่านการเรียนรู้ และระบบหนังสือ เป็นสิ่งเกี่ยวข้องกัน จะแยกแก้ปัญหาทีละจุดไม่ได้ ไม่ว่าจะในระยะเร่งด่วน หรือระยะยาว ดังนั้น จึงต้องพิจารณาแก้ปัญหาองค์กรและบุคลากร ตลอดจนระบบสำคัญ