โครงการวิจัยการจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี
๑๐๐ แห่ง ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ
๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐


๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒


เรื่อง กรอบความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ ในโครงการวิจัยฯ
เรียน บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์/ผู้จัดการบริษัท
อ้างถึง หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อ และ/หรือตัวอย่างหนังสือดี

            ตามที่คณะทำงานโครงการวิจัย ‘การจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แห่ง ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ’ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดทำโครงการในร้านหนังสือให้เช่า และในมัสยิด ซึ่งได้ส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์สำนักพิมพ์ของท่านให้ส่งรายชื่อ และ/หรือตัวอย่างหนังสือที่คัดเลือกว่าดี โดยเฉพาะหนังสือดี ที่ไม่มีผู้อ่านสนใจในท้องตลาด แล้วนั้น
            โครงการวิจัยฯขอชี้แจงกรอบความร่วมมือและประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ ให้ชัดเจน ดังนี้
            คณะวิจัย จะได้รับข้อมูลการวิจัย ผลการทดลองใช้ระบบห้องสมุดหนังสือดี เพื่องานวิจัย
            ร้านหนังสือให้เช่า จะได้ทำธุรกิจให้เช่าหนังสือเพิ่มเติมจากเดิม
            สำนักพิมพ์หรือผู้จัดจำหน่าย จะมีโอกาสเผยแพร่ หรือขายหนังสือขายยากผ่านร้านหนังสือให้เช่า อันเป็นเสมือนสถานที่แสดงสินค้า ซึ่งผู้อ่านสั่งซื้อหนังสือได้ตลอดเวลา
            สำหรับผู้อ่านนั้น ย่อมได้ประโยชน์ คือ มีโอกาสทดลองอ่านหนังสือดีที่หายากในท้องตลาด และหาหนังสือดีในร้านหนังสือใกล้บ้านได้ ไม่ต้องไปไกล หรือรอซื้อเฉพาะในเทศกาลลดราคาหนังสือเท่านั้น
            จึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจชัดเจนร่วมกัน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัย
            คณะผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน โปรดจัดส่งรายชื่อ ราคา และ/หรือตัวอย่างหนังสือ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ และขอขอบคุณที่ร่วมกันพัฒนาระบบหนังสือของไทยต่อไป                    ขอแสดงความนับถือ

    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์)
                    หัวหน้าโครงการวิจัย
สำนักงานโครงการ : โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๓-๔๖๖๐ โทรสาร ๐๒- ๒๖๑-๓๘๖๓
จดหมายอิเลกทรอนิกส์ : bookstudy@bflybook.com
เว็บไซต์ : http://www.bflybook.com/GoodBook.asp 
   
   
  กลับไปสารบัญหลัก > ความเป็นไป > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >