สัปดาห์เปิดโลกการอ่าน
๑๔ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

อภิปราย :
'หนังสือ การอ่าน ห้องสมุด'

ผู้ดำเนินรายการ : ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
วิทยากร : ชูมาน ถิระกิจ สำนักหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   มกุฏ อรฤดี สำนักพิมพ์ผีเสื้อณ ห้อง ๓๐๑ คณะศิลปศาสตร์
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ฟังเสียง : (บันทึก ๑)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ