แก้ไขข้อมูลสมาชิก
เฟซบุ๊คทั้งหลาย
 
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทยทุกฅน ควรมีโอกาสอ่านหนังสือได้เท่าเทียมกัน
บัตรเชิญ การวิจัยเรื่องหนังสือ 'ภาพลวงตาของหนังสือและการอ่านในประเทศไทย' ภาษาไทย ภาษาใคร : นโยบายภาษาแห่งชาติของราชบัณฑิตยสถาน ถอดบทเรียนวิจัย โครงการวิจัย 'การศึกษาระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก' 'การอ่าน' เริ่มจากครอบครัวได้เมื่อใด 'อ่าน' แบบไม่ต้องมี 'วาระการอ่าน' ในอินเดีย แนวคิด โครงสร้าง 'สถาบันหนังสือแห่งชาติ' สนทนาเรื่อง 'หนังสือและการอ่านของไทย' กับจักรกฤษณ์ สิริริน การศึกษาวิชาหนังสือและบรรณาธิการศึกษาในประเทศไทย นิตยสารหน้าจอ ฉบับที่ผ่านมา สูจิบัตร