โครงการวิจัยการจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี
๑๐๐ แห่ง ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ
๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐


๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒


เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อเสนอโครงการวิจัย
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สูจิบัตรการเสวนา ‘การจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แห่ง ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ’
                            และ ‘โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก’
                       ๒. ข้อเสนอโครงการวิจัย ‘เครือข่ายห้องสมุดสาธารณะ : ห้องสมุดในมัสยิด’
                       ๓. ข้อเสนอโครงการวิจัย ‘เครือข่ายห้องสมุดสาธารณะ : ห้องสมุดสาขาในร้านเช่าหนังสือ’

                       ด้วยคณะทำงานโครงการวิจัย ‘ระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก’ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยทางวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ดำเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ มีความก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ คณะทำงานจึงนำเสนอแผนงานวิจัย ‘การจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แห่ง ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ’ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ)
                       คณะทำงานวิจัยมีความเห็นร่วมกันว่า โครงการวิจัยฯนี้เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และจะประสพผลสำเร็จเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครได้ หากผลักดันเป็นนโยบายในระยะยาว จึงใคร่ขอพบท่านเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการวิจัย และเพื่อสานต่อกิจกรรมอันสำคัญนี้
                       จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันพัฒนาระบบหนังสือและการศึกษาของชาติต่อไป                    ขอแสดงความนับถือ

    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์)
                    หัวหน้าโครงการวิจัย
สำนักงานโครงการ : โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๓-๔๖๖๐ โทรสาร ๐๒- ๒๖๑-๓๘๖๓
                               จดหมายอิเลกทรอนิกส์ : bookstudy@bflybook.com 
   
   
  กลับไปสารบัญหลัก > ความเป็นไป > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >