โครงการวิจัยการจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี
๑๐๐ แห่ง ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ
๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐


๒๕ เมษายน ๒๕๕๒


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อ และ/หรือตัวอย่างหนังสือดี
เรียน บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์/ผู้จัดการบริษัท

            ด้วยคณะทำงานโครงการวิจัย ‘การจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แห่ง ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ’ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดทำโครงการในร้านหนังสือให้เช่า และในมัสยิด เป็นลักษณะโครงการนำร่องเพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ระบบห้องสมุดหนังสือดี ระหว่างการวิจัย ผู้วิจัยจะสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของการอ่านหนังสือในสังคมไทย วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสพัฒนาระบบหนังสือ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบห้องสมุดหนังสือดี
            ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจำต้องจัดหาหนังสือดีที่เหมาะสมสำหรับโครงการฯ เพื่อมอบแก่ร้านหนังสือให้เช่า และมัสยิดที่ร่วมโครงการ ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ส่งรายชื่อหนังสือ และ/หรือตัวอย่างหนังสือที่คัดเลือกว่าดี และเหมาะสมสำหรับโครงการฯ โดยเฉพาะหนังสือดีที่ไม่มีผู้อ่านสนใจในท้องตลาด ซึ่งสำนักพิมพ์ของท่านจัดพิมพ์หรือจัดจำหน่าย ตามที่เห็นควร เพื่อคณะผู้วิจัยจะได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
            หนังสือที่ได้รับอนุเคราะห์ครั้งแรกนี้จะนำไปใช้ในโครงการนำร่อง ที่ร้านหนังสือให้เช่า ร้านนายอินทร์ สาขาทองหล่อ
            หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัย และโปรดส่งรายชื่อ ราคา และ/หรือตัวอย่างหนังสือไปที่
                                    โครงการวิจัยการจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แห่ง
                                    ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ
                                    ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
                                    โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๓-๔๖๖๐ โทรสาร ๐๒-๒๖๑-๓๘๖๓
                                    จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ bookstudy@bflybook.com
            คณะผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณที่ท่านจะได้ร่วมกันพัฒนาระบบหนังสือของไทยต่อไป                    ขอแสดงความนับถือ

    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์)
                    หัวหน้าโครงการวิจัย
 
   
   
  กลับไปสารบัญหลัก > ความเป็นไป > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >