หน่วยงานหลัก และที่ทำการโครงการโครงการวิจัยระบบบหนังสือหมุนเวียน
อาคารหมายเลขห้า
๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๓-๔๖๖๐, ๐๘๑-๕๕๒-๐๖๙๖ โทรสาร ๐๒- ๒๖๑-๓๘๖๓
bookstudy@bflybook.com

หน่วยงานสนับสนุน
            ๑. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
            ๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป้าหมาย
            ๓. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            ๔. โรงเรียนประถมที่เลือกเพื่อทำวิจัย จำนวน ๑๘ แห่ง แบ่งเป็น
                 ๔.๑ โรงเรียนในกลุ่มทดลองใช้ระบบหนังสือหมุนเวียน ๘ แห่งได้แก่
                      ๔.๑.๑ กลุ่มโรงเรียนพื้นที่เขตเมืองในเทศบาลตำบลแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๔ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค โรงเรียนพระตำหนักมหาราช และโรงเรียนวัดเตาปูน
                      ๔.๑.๒ กลุ่มโรงเรียนพื้นที่เขตชนบท อ. บ้าน จ.ชลบุรี ๔ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม โรงเรียนบ้านห้างสูง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ และโรงเรียนบ้านท่าจาม อีก ๔ โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนในเขตภาคกลาง กำลังอยู่ในช่วงเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมและเชิญเข้าร่วมการวิจัย
                 ๔.๒ โรงเรียนในกลุ่มควบคุม เป็นโรงเรียนที่มีขนาดและลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง ใช้จำนวนโรงเรียนกลุ่มควบคุม ๒ โรงเรียนต่อโรงเรียนกลุ่มทดลอง ๑ กลุ่ม (๔ โรงเรียน) รวม ๖ โรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มนี้จะไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองใช้ระบบหนังสือหมุนเวียนจากผู้วิจัย จึงไม่ระบุชื่อโรงเรียนในที่นี้
            ๕. สำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ส่งหนังสือตัวอย่างให้พิจารณาเลือก และส่งรายชื่อหนังสือให้ดู เมื่อถึงขั้นสั่งซื้อหนังสือ สำนักพิมพ์บางแห่งให้ส่วนลดแก่โครงการวิจัยมากบ้างน้อยบ้าง โครงการวิจัยได้บันทึกไว้ด้วยความขอบคุณ
            ๖. อาสาสมัครซึ่งจะช่วยการจัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ ซึ่งจะประกาศรับสมัครจากผู้สนใจ

ผู้ร่วมงานวิจัย
            นักวิจัยในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ๒ คน เป็นอาจารย์ในภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัย ทำหน้าที่ ร่วมวางแผนการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษา ติดตามผลและเก็บข้อมูลการวิจัยรวมทั้งประสานงานการจัดกิจกรรมในระบบหนังสือหมุนเวียน
 
   
   
  กลับไปสารบัญหลัก > ความร่วมมือ > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >