คณะทำงานโครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียน
   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     ดร. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ ประธานโครงการ
๒. อาจารย์ทิพภา ปลีหะจินดา นักวิจัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา จำเริญ ที่ปรึกษาโครงการ
๔. นายมกุฏ อรฤดี ที่ปรึกษาโครงการ
๕. นางปรางทิพย์ พิมพ์สุวรรณ ผู้ช่วยวิจัย
๖. นายวิกรัย จาระนัย ผู้ช่วยวิจัย
๗. นายณรรฐ พิโรจน์รัตน์ ผู้ช่วยวิจัย
๘. นางสาวธิดา สุวรรณสาครกุล เลขานุการโครงการ
๙. นางสาวพรรณศิริ อธิคมรังสฤษฏ์ ที่ปรึกษาเว็บไซต์
๑๐. นายเฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง บรรณาธิการภาพเส้น
๑๑. นายอภิชัย วิจิตรปิยกุล บรรณาธิการฝ่ายศิลป์
๑๒. นายมนัส วรรณภัณฑ์พินิจ ผู้เขียนโปรแกรม
   
โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียน
อาคารหมายเลขห้า ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒ โทรสาร ๐๒ ๒๖๑ ๓๘๖๓
E-mail: bookstudy@bflybook.com
Website: www.bflybook.com
   
   
 
   
   
           
ความหมาย

ระบบ แปลว่า ระบบ
หนังสือ แปลว่า หนังสือ
หมุนเวียน แปลว่า หมุนเวียนระบบ น.
ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าลำดับประสานกันเป็นอันเดียว
ตามหลักเหตุผลทางวิชาการ; ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

หนังสือ น.
เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด, ลายลักษณ์อักษร, จดหมายที่มีไปมา, เอกสาร, บทประพันธ์.

หมุน ก.
หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ.

หมุนเวียน ก.
เวียนไป, เปลี่ยนมือไป.

จาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
(ไม่ใช้ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะหนักยกไม่ไหว)ระบบหนังสือหมุนเวียน

แปลว่า วิธีการทำให้เด็กและผู้คนในชาติที่ไม่ร่ำรวยนัก
มีโอกาสได้อ่านหนังสือมากขึ้น ทั้งที่ใช้เงินงบประมาณภาษีเท่าเดิม

หรือแปลว่า วิธีที่จะทำให้รัฐบาลปวดหัวมากขึ้นในอนาคต
เพราะผู้คนที่เคยด้อยโอกาสในการเรียนรู้จะรู้มากขึ้น จะฉลาดมากขึ้น
หากยังเชื่อกันอย่างแต่ก่อนว่าคนโง่ปกครองง่าย คนฉลาดปกครองยาก

การให้คนมีโอกาสอ่านหนังสือมากๆ ก็จะเป็นปัญหา
หรือแปลว่า การทำเรื่องยากเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้คนให้ง่ายขึ้น
 
   
   
  กลับไปสารบัญหลัก > ความหมาย > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >