การดำเนินงานตามแผนงานวิจัยโครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก พื้นที่ภาคกลาง

            ๑. ผู้วิจัยได้กำหนดพื้นที่วิจัยในภาคกลาง เป็น ๒ กลุ่มได้แก่
                  ๑.๑. กลุ่มทดลองใช้ระบบหนังสือหมุนเวียนในเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดศาลเจ้า โรงเรียนวัดเกตุน้อย โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน และโรงเรียนวัดเหนือวน
                  ๑.๒. กลุ่มควบคุม เป็นโรงเรียนที่มีขนาดและลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง จำนวน ๒ โรงเรียน

            ๒. ประสานงานกับหน่วยงาน ต่อไปนี้
                  ๒.๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  ๒.๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑
                  ๒.๓. กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อขอความร่วมมือให้เป็นหน่วยงานพื้นที่วิจัย และขออนุญาตเก็บข้อมูล และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและห้องสมุด
                  ๒.๔. ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วมมือให้เป็นผู้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมการอ่าน

            ๓. สำรวจข้อมูลปัจจุบันของห้องสมุดและหนังสือในโรงเรียนที่เข้าร่วมวิจัยและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ก่อนนำหนังสือของโครงการมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนแต่ละแห่ง

            ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนกลุ่มทดลอง มีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา จำเริญ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

            ๕. มอบหนังสือชุดที่ใช้ในพื้นที่วิจัยภาคตะวันออกให้แก่โรงเรียนกลุ่มทดลองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมแนะนำหนังสือ และวิธีใช้บันทึกการอ่านแก่นักเรียน

            ๖. ผู้วิจัยได้จัดหนังสือชุดเดียวกันให้แก่โรงเรียนกลุ่มควบคุมจำนวน ๒ โรงเรียน แต่ไม่มีกิจกรรมหรือการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือ

            ๗. สำรวจข้อมูลปัจจุบันของห้องสมุดและหนังสือในโรงเรียนประถมขนาดเล็กในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม ๖๐ โรงเรียน ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม   
   
กลับไปสารบัญหลัก > ความเป็นไป > กลับไปต้นบทความ