วิธีการดำเนินการวิจัย
และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล            ๑. กำหนดพื้นที่วิจัย โดยกำหนดกลุ่มวิจัยเป็นสองกลุ่มได้แก่
                        ๑.๑ กลุ่มทดลองใช้ระบบหนังสือหมุนเวียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มละ ๔ โรงเรียนโดยให้เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ไม่ห่างกันมากเกินไปเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนได้ เลือกศึกษาในโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้ระบบจำนวน ๓ กลุ่ม โดยจัดในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา) ๒ กลุ่ม (๘ โรงเรียน) เป็นกลุ่มโรงเรียนประถมขนาดเล็กในเขตเมือง ๑ กลุ่มและเขตชนบท ๑ กลุ่ม และภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) เป็นโรงเรียนในเขตชนบท ๑ กลุ่ม (๔ โรงเรียน)
                        ๑.๒ กลุ่มควบคุม เป็นโรงเรียนที่มีขนาดและลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง ใช้จำนวนโรงเรียนกลุ่มควบคุม ๒ โรงเรียนต่อโรงเรียนกลุ่มทดลอง ๑ กลุ่ม (๔ โรงเรียน) รวม ๖ โรงเรียน โดยบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มนี้จะไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองใช้ระบบหนังสือหมุนเวียนจากผู้วิจัย
            ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป้าหมาย กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย และภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วมมือให้เป็นผู้ร่วมวิจัย และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและห้องสมุด
            ๓. สำรวจสภาพการณ์ปัจจุบันของโรงเรียน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดและหนังสือที่มีในโรงเรียน รวมทั้งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
            ๔. เตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรอื่นๆ และ/หรือชุมชนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนแต่ละกลุ่ม
            ๕. ทดลองใช้ระบบหนังสือหมุนเวียนในกลุ่มทดลอง และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างโรงเรียนในกลุ่มทดลองจำนวน ๓ ครั้ง (ทุก ๓ เดือน) เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้เคยมีหนังสือทุกเล่มในครอบครอง
            ๖. จัดหนังสือชุดเดียวกันให้แก่โรงเรียนกลุ่มควบคุม โดยไม่มีกิจกรรมหรือการแลกเปลี่ยนหมุน เวียนหนังสือ
            ๗. ประเมินผลโครงการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลหลังการใช้ระบบเป็นเวลา ๑๒ เดือน เกี่ยวกับห้องสมุดและหนังสือที่มีในโรงเรียน รวมทั้งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ความเข้าใจและความร่วมมือของบุคลากร ของโรงเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม รวมทั้งประเมินปัญหาอุปสรรคของโครงการ แนวทางการปรับใช้ระบบหนังสือหมุนเวียนที่เหมาะกับพื้นที่ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระยะเวลาทำการวิจัย รวม ๑๘ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง มีนาคม ๒๕๕๓

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ต.ค.
๕๑
พ.ย.
๕๑
ธ.ค.
๕๑
ม.ค.
๕๒
ก.พ.
๕๒
มี.ค.
๕๒
เม.ย.
๕๒
พ.ค.
๕๒
มิ.ย.
๕๒
ก.ค.
๕๒
ส.ค.
๕๒
ก.ย.
๕๒
ต.ค.
๕๒
พ.ย.
๕๒
ธ.ค.
๕๒
ม.ค.
๕๓
ก.พ.
๕๓
มี.ค.
๕๓
๑. กำหนดพื้นที่วิจัย
และประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                               
๒. สำรวจสภาพการณ์ปัจจุบัน
ของโรงเรียนรวม ๖๐ โรงเรียน
                             
๓. จัดทำรายงานเบื้องต้น
เกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
ของโรงเรียน
                               
๔. เตรียมความพร้อม
แก่บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน
                               
๕. ทดลองใช้ระบบ
หนังสือหมุนเวียน
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
หนังสือในกลุ่มทดลอง
และมอบหนังสือชุดเดียวกัน
แก่กลุ่มควบคุม
           
๖. ประเมินผลโครงการ
และจัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์
                       

* ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือ ขึ้นอยู่กับการเปิดเรียนและภาคการศึกษา
 
   
   
  กลับไปสารบัญหลัก > การดำเนินงาน > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >