มาตรวจแก้ต้นฉบับวรรณกรรมแปลกันเถิด (๑๓)
วัลยา วิวัฒน์ศร


พิมพ์ครั้งแรก มติชนสุดสัปดาห์ (บทความพิเศษ โดยวัลยา วิวัฒน์ศร) ฉบับประจำวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๒๙๒

ฉบับก่อน ฝากการบ้านสำหรับท่านผู้อ่านที่ประสงค์จะฝึกเชื้อตาผี ฉบับนี้ ขอนำต้นฉบับภาษาอังกฤษมาตีพิมพ์และพิมพ์การบ้านซ้ำอีกครั้ง ผู้เขียนเป็นผู้ใส่หมายเลขหน้าประโยค

                    1.This was why Tom spent as much time as possible out of the house, wandering around and thinking about the end of the holidays, where he could see a tiny ray of hope. 2. When September came he would be going off to secondary school and, for the first time in his life, he wouldn’t be with Peter. 3. Peter had a place at Uncle Gordon’s old school, Smiths. 4. Henry Pierce was going there too. 5. Tom, on the other hand, was going to Woody High, the local comprehensive.

                    ๑. นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทอมถึงใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เดินเที่ยวเล่นไปทั่วครุ่นคิดถึงวันที่ช่วงปิดเทอมจะจบลงที่เขายังพอเห็นความหวังทอแสงจางๆ ๒. เมื่อเดือนกันยายนมาถึง เขาจะไปเข้าโรงเรียนมัธยมต้น และจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ไม่ต้องไปโรงเรียนเดียวกับปีเตอร์ ๓. ปีเตอร์จะไปเข้าโรงเรียนเก่าที่ลุงกอร์ดอนเคยเรียน ชื่อโรงเรียนสมิธส์ ๔. เฮ็นรี เพียร์ส ก็จะไปเข้าที่นั่นเหมือนกัน ๕. ในขณะที่ทอมจะไปเข้าโรงเรียนวู๊ดดี้ ไฮ ที่เป็นโรงเรียนใกล้บ้าน

            ท่านผู้อ่านเห็นหรือไม่ว่า ในสำนวนข้างต้นนี้ มีคำว่า ที่  ๕ ครั้ง ทั้งนี้ ไม่นับ ที่  ใน ที่สุด เท่าที่ ที่นั่น  และ ในขณะที่ มีคำว่า ไปเข้า ๔ ครั้ง คำว่า โรงเรียน ๖ ครั้ง และคำว่า จะ ๗ ครั้ง

                    ๑. ขอเริ่มด้วยการตรวจแก้ ไปเข้า กับ โรงเรียน

                    ประโยคที่ ๒ “เขาจะไปเข้าโรงเรียนมัธยมต้น” > “เขาจะขึ้นชั้นมัธยม”

                    ประโยคที่ ๓ แก้ทั้งประโยคเป็น “ปีเตอร์จะไปเข้าโรงเรียนเก่าของลุงกอร์ดอน ชื่อ สมิธส์” ประโยคนี้ตรวจแก้ ที่  ด้วย

                    ประโยคที่ ๔ แก้ ไปเข้า เป็น ไปเรียน

                    ประโยคที่ ๕ ตรวจแก้ทั้งประโยคเป็น “แต่ทอมนั้นจะเข้าโรงเรียนวู๊ดดี้ ไฮ ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน” ประโยคนี้แก้ ในขณะที่ทอม  เป็น แต่ทอมนั้น  แก้ ที่ เป็น ซึ่ง

                    ๒. ย่อหน้านี้มี จะ  ๗ ครั้ง แต่ตัดออกได้เพียงแห่งเดียวในประโยคที่ ๒ วลีหลัง “จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา...” > “เป็น ครั้งแรกในชีวิตของเขา...” เหตุที่ตัดได้เพราะในประโยคเดียวกันมี จะ  นำมาก่อน “เขาจะไปเข้าโรงเรียนมัธยมต้น” ซึ่งตรวจแก้เป็น “เขาจะขึ้นชั้นมัธยมต้น” จะ  ตัวนี้ยังกำกับวลีต่อมาอยู่

                    เหตุที่ จะ  อีก ๖ แห่งตัดไม่ได้ เพราะพูดถึงอนาคตทั้งหมดและอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า

                    ๓. วลีแรกของประโยคที่ ๒ “เมื่อเดือนกันยายนมาถึง” โครงสร้างวลีเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยใช้ว่า “เมื่อถึงเดือนกันยายน”

                    ๔. ตรวจแก้ ที่  ในประโยคที่ ๑ (ประโยคที่ ๓ และที่ ๕ ตรวจแก้แล้ว) “ครุ่นคิดถึงวันที่ช่วงปิดเทอมจะจบลงที่เขายังพอเห็นความหวัง...” เปลี่ยน ที่  ตัวหลังเป็น ซึ่ง  “ซึ่งเขายังพอเห็นความหวัง...”

                    ๕. เกลาภาษาประโยคที่ ๑ “นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทอมจึงใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” > นี่คือเหตุที่ทอมพยายามอยู่นอกบ้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

                    “เดินเที่ยวเล่นไปทั่ว” > “เดินเที่ยวไปทั่ว” หรือ “เดินเล่นไปทั่ว”
                    “ครุ่นคิดถึงวันที่ช่วงปิดเทอมจะจบลง” > “ครุ่นคิดถึงวันที่ช่วงปิดเทอมจะสิ้นสุดลง”

            สำนวนตรวจแก้ทั้งย่อหน้าเป็นดังนี้

            นี่คือเหตุที่ทอมพยายามอยู่นอกบ้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เดินเล่นไปทั่ว ครุ่นคิดถึงวันที่ช่วงปิดเทอมจะสิ้นสุดลง ซึ่งเขายังพอเห็นความหวังทอแสงจางๆ เมื่อถึงเดือนกันยายน เขาจะขึ้นชั้นมัธยมและเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ไม่ต้องเรียนโรงเรียนเดียวกับปีเตอร์ ปีเตอร์จะไปเข้าโรงเรียนเก่าของลุงกอร์ดอน ชื่อ สมิธส์ เฮ็นรี เพียร์ส ก็จะไปเรียนที่นั่นเหมือนกัน แต่เทอมนั้นจะเข้าโรงเรียนวู๊ดดี้ ไฮ ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน

            เมื่อตรวจแก้แล้ว คำว่า ที่  เดิม ๕ ครั้ง เหลือ ๓ ครั้ง และ ตัด ในขณะที่  ออก คำว่า ไปเข้า  เดิม ๔ ครั้ง เหลือ ๑ ครั้ง คำว่า โรงเรียน  เดิม ๖ ครั้ง เหลือ ๓ ครั้ง และคำว่า จะ  เดิม ๗ ครั้ง เหลือ ๖ ครั้ง

            สำนวนแปลเดิมยาว ๗๓ คำ สำนวนตรวจแก้ยาว ๖๕ คำ

            ในการอบรมตรวจแก้ต้นฉบับวรรณกรรมแปลผู้เขียนเตรียมแบบฝึกหัดสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโดยพยายามจัดหมวดหมู่ เช่น ตรวจแก้โดยคำนึงถึงตรรกะ ตรวจแก้โดยคำนึงถึงภาพ ตรวจแก้การใช้คำคลาดเคลื่อน ตรวจแก้คำซ้ำ-คำเกิน ตรวจแก้โครงสร้างประโยค

            แต่ปัญหาที่พบก็คือ สำนวนแปลที่ตัดตอนมาเป็นแบบฝึกหัด มีประเด็นให้ตรวจแก้พร้อมกันหลายประเด็น ในการอบรมก็บอกผู้รับการอบรมให้ข้ามประเด็นอื่นๆ ไปก่อน ฝึกเชื้อตาผีมองหาประเด็นที่เป็นหัวข้อฝึกตรวจแก้ครั้งนั้นๆ แล้วค่อยตรวจแก้ประเด็นอื่นๆ อีกที

            แบบฝึกหัดต่อไปนี้ เป็นแบบฝึกหัดตรวจแก้โดยรวม ท่านผู้อ่านควรฝึกตรวจแก้เอง ก่อนอ่านคำเฉลย

                    ๑. แน่นอนว่าคริสต์มาสน่ะผ่านไปแล้วจริงๆ ไก่งวง พุดดิ้ง กับพายเนื้อสับหมดไปแล้ว ของตกแต่งต่างๆ ก็กำลังถูกเก็บลงมา ไม่มีการ์ดหรือพัสดุส่งมาแล้ว แม้แต่หิมะสีขาวกรอบๆ ก็กำลังละลายกลายเป็นโคลนสีเทาสกปรก รวมกับโลกทั้งโลกได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกลายเป็นโลกที่หดหู่เด็กชายรู้สึกหดหู่ จนกระทั่งมีความคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากระตุ้น

                    ข้อนี้ตรวจแก้ ๓ แห่ง ก.หิมะสีขาวกรอบๆ > เกล็ดหิมะสีขาว ข.โลกทั้งโลกได้ตัดสินที่จะแปลี่ยนกลายเป็นโลกที่หดหู่ >  โลกทั้งโลกตัดสินใจเปลี่ยนเป็นโลกที่หดหู่  ค.เด็กชายรู้สึกหดหู่  > เด็กชายรู้สึกห่อเหี่ยว (ตรวจแก้เพราะ หดหู่  ซ้ำ)

                    ๒. อากาศร้อนอบอ้าวเกือบเหมือนเมื่อวันก่อน แต่มีกลุ่มเมฆกำลังตั้งเค้าทางทิศตะวันตก และดูมีท่าทีว่าจะตกลงมาเป็นฝน เด็กทั้งสามตะเกียกตะกายจากลาดผาสูงชัน ลงไปในดงไม้ทึบเบื้องล่าง

                    ข้อนี้ตรวจแก้ ๒ แห่ง ก.แต่มีกลุ่มเมฆกำลังตั้งเค้าทางทิศตะวันตก  > แต่กลุ่มเมฆตั้งเค้าทางทิศตะวันตก / แต่มีกลุ่มเมฆตั้งเค้าทางทิศตะวันตก / แต่กลุ่มเมฆกำลังตั้งเค้าทางทิศตะวันตก  ข.เด็กทั้งสามตะเกียกตะกายจากลาดผาสูงชัน ลงไปในดงไม้ทึบเบื้องล่าง  > เด็กทั้งสามไต่ลงจากลาดผาสูงชันสู่ดงไม้ทึบเบื้องล่าง (ตะเกียกตะกาย = พยายามป่ายปีนขึ้นไป)

                    ๓. “เฮ้ย” อีเห็นร้องดิ้นขลุกขลักอยู่ในอุ้งมือของหมาจิ้งจอก “ปล่อย ปล่อย พี่ชาย จะเล่นตลกอะไรกับฉัน ฉันไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ห่านนะ ตาสั้นหรือเปล่า”

                    ข้อนี้ตรวจแก้ ๑ แห่ง อุ้งมือของหมาจิ้งจอก > อุ้งตีนของหมาจิ้งจอก

                    ๔. มีแต่เจ้าหนูตัวเล็กที่ชื่อมัลคอมเท่านั้นที่อยากจะไปจากที่นี่เมื่อเดือนกันยายนที่แล้วมัลคอมได้มีโอกาสติดตามหนูอื่นๆ ไปในงานเก็บลูกนัตด้วยเป็นครั้งแรก พวกหนูได้ปีนออกไปทางหน้าต่าง หลังแท่นบูชาเข้าไปในสวนของพระสงฆ์ที่อยู่ข้างๆ โบสถ์นี้ ซึ่งมีต้นนัตใหญ่ขึ้นอยู่ต้นหนึ่งพวกมันได้พากันไปเก็บรวบรวมลูกนัตอยู่อาทิตย์หนึ่งช่วยกันลำเลียงขนเข้ามาเก็บไว้ในโบสถ์

                    ข้อนี้ตรวจแก้ ๑๐ แห่ง ก.ตัด ที่  ตัวแรกออก ข.เว้นวรรคหน้าเมื่อเดือนกันยายนที่แล้ว ค.มัลคอมได้มีโอกาสติดตามหนูอื่นๆ ไปในงานเก็บลูกนัตด้วยเป็นครั้งแรก มัลคอมมีโอกาสตามหนูอื่นๆ ไปเก็บลูกนัตเป็นครั้งแรก   (ตัด ได้  ตาม ความหมายต่างจาก ติดตาม  ตัด ในงาน  เพราะเมื่ออ่านแล้วรู้ว่าไม่ใช่งานเก็บลูกนัต ตัด ด้วย)

                    ง.พวกหนูได้ปีนออกไปทางหน้าต่าง  > พวกหนูไต่ผนังออกไปทางหน้าต่าง (หน้าต่างน่าจะอยู่สูงเกินกว่าที่หนูจะปีนได้) จ.เว้นวรรคหน้า เข้าไปในสวน ฉ.สวนของพระสงฆ์ > สวนของพระ / สวนของบาทหลวง / สวนของเจ้าอาวาส  (พระสงฆ์เป็นพระในพุทธศาสนา) ช.ที่อยู่ข้างๆ โบสถ์นี้ > ข้างๆ โบสถ์   ซ.พวกมันได้พากันไปเก็บรวบรวมลูกนัตอยู่อาทิตย์หนึ่ง > พวกมันเก็บลูกนัตอยู่หนึ่งสัปดาห์  ฌ.เว้นวรรคหน้า ช่วยกันลำเลียงขน  และแก้เป็น ช่วยกันขนลำเลียง / ช่วยกันขน / ช่วยกันลำเลียง  ญ.ไม่เว้นวรรคหน้า เก็บไว้ในโบสถ์

                    สำนวนตรวจแก้แบบฝึกหัดข้อ ๔ เป็นดังนี้

                    มีแต่เจ้าหนูตัวเล็กชื่อมัลคอมเท่านั้นที่อยากจะไปจากที่นี่ เมื่อเดือนกันยายนที่แล้ว มัลคอมมีโอกาสตามหนูอื่นๆ ไปเก็บลูกนัตเป็นครั้งแรก พวกหนูไต่ผนังออกไปทางหน้าต่างหลังแท่นบูชา เข้าไปในสวนของเจ้าอาวาสข้างๆ โบสถ์ ซึ่งมีต้นนัตใหญ่ขึ้นอยู่ต้นหนึ่ง พวกมันเก็บลูกนัตอยู่หนึ่งสัปดาห์ ช่วยกันลำเลียงเข้ามาเก็บไว้ในโบสถ์

            สัปดาห์หน้า ตรวจแก้แบบฝึกหัดต่อ 
 
 
   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญตรวจแก้ต้นฉบับ > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >