รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุจุฬา
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5 MHz.

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
เรื่อง โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็กดำเนินรายการโดย คุณภาวิณี โตตะเคียน
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

ฟังเสียง : (โครงการวิจัยระบบหนังสือหมุนเวียนในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ