ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
โครงการวิจัย “การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ และการบรรณาธิกร”

กรุณาตอบคำถามในช่องที่เหมาะสม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑) การประกอบกิจการองค์กรของท่านทำในลักษณะ
     สำนักพิมพ์     สำนักพิมพ์และจัดจำหน่าย     ผู้จัดจำหน่าย

๒) ขอบเขตสาขาวิชาที่สำนักพิมพ์ของท่านจัดพิมพ์เผยแพร่ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
     ๑. ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา
     ๒. สังคมศาสตร์
     ๓. ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม
     ๔. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
     ๕. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
     ๖. ศิลปกรรม ดนตรี นันทนาการ งานอดิเรก
     ๗. ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว
     ๘. สารคดี บันเทิงคดี นวนิยาย เรื่องสั้น
     ๙. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………

๓) จำนวนพนักงานในปัจจุบัน……………คน

๔) จำนวนพนักงานตามวุฒิการศึกษา
     ๑. สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน……..คน
     ๒. ปริญญาตรี จำนวน……..คน
     ๓. ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน……..คน

๕) คุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการบรรณาธิกร

ระดับปริญญา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
จำนวน(คน)
๑. ปริญญาตรี
สาขา... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
๒. ปริญญาโท
สาขา... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
๓. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
สาขา... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


ส่วนที่ ๒ ความต้องการและความคาดหวังต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการบรรณาธิกร

ก. คุณสมบัติในวิชาชีพ

คุณสมบัติในวิชาชีพที่ต้องการและคาดหวัง
ไม่
เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย
--->
มากที่
มากที่
สุด
สุด
๑. ปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน          
๒. ประเมินคุณค่าต้นฉบับได้          
๓. ตรวจแก้ต้นฉบับได้ถูกต้อง          
๔. ลายมืออ่านง่ายแม้เขียนหวัด          
๕. มีความสามารถด้านกราฟิกอาร์ต          
๖. สามารถประมาณการและกำหนดรูปเล่มได้          
๗. มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด และสายส่ง          
๘. มีความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ งานเขียน การแปล การดัดแปลง การนำไปเผยแพร่          
๙. เป็นผู้มีสุนทรียภาพและสุนทรียรสทางความคิดและอารมณ์          
๑๐. มีมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ          
๑๑. มีความคิดที่เป็นอิสระที่อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ          
๑๒. วิเคราะห์และชี้นำสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี          
๑๓. แสดงออกความคิดได้อย่างถูกต้องกับกาลเทศะ          
๑๔. เป็นผู้มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างดีเยี่ยม          
๑๕. เป็นผู้มีวรรณศิลป์ สื่อภาษาได้เหมาะกับงานเขียนแต่ละประเภท          
๑๖. เป็นผู้ให้ความสำคัญกับภาษาในแง่มุมที่เป็นผลกระทบต่อสังคม          
๑๗. ในขณะอ่านต้นฉบับสามารถรับเอาสาร ขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้ง พบข้อบกพร่อง และผิดพลาดพร้อมกัน          
๑๘. มีความรอบรู้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ          
๑๙. เป็นผู้รู้และใช้แหล่งสารสนเทศทุกประเภทได้เป็นอย่างดี          
๒๐. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่องานในหน้าที่ได้เป็น อย่างดี          
๒๑. เป็นผู้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารความรู้ผ่านสื่อทุกประเภท          


ข. คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติในวิชาชีพที่ต้องการและคาดหวัง
ไม่
เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย
--->
มากที่
มากที่
สุด
สุด
๑. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ          
๒. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่          
๓. มีความสามารถในการสื่อสาร          
๔. มีการไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผล          
๕. มีความละเอียดรอบคอบ ประณีต          
๖. มีความสามารถในการวิเคราะห์          
๗. มีความสามารถในการนำเสนอ          
๘. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้          
๙. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง          
๑๐. มีความเป็นผู้นำ          
๑๑. มีความคิดสร้างสรรค์          
๑๒. มีจินตนาการ          
๑๓. มีวิสัยทัศน์          
๑๔. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง          
๑๕. มีความอดทน          
๑๖. มีจริยธรรมและซื่อสัตย์          
๑๗. มีความรับผิดชอบ          
๑๘. เสียสละเพื่อส่วนรวม          
๑๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส่วนรวม          


ส่วนที่ ๓ แผนในการรับผู้จบปริญญาตรี สาขาการบรรณาธิกร เข้าทำงานในองค์กร
      ไม่ต้องการ
      ต้องการ

จำนวนที่ต้องการ (โปรดระบุจำนวน)
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
         


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือกรุณาส่งคืนภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

ภาคผนวก ข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๔๙

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . ๒๕๔๙

๑. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Information Studies

๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สารสนเทศศึกษา )
             Bachelor of Arts (Information Studies)
ชื่อย่อ : ศศ. บ. ( สารสนเทศศึกษา)
           B.A. (Information Studies)


รายละเอียดหลักสูตรสารสนเทศศึกษา

            หลักสูตรได้แบ่งกลุ่มวิชาเอกออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และ บรรณาธิการศึกษา

กลุ่มบรรณาธิการศึกษา    
           ๑. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๑๒๒
หน่วยกิต
           ๒. โครงสร้างของหลักสูตร
๑๒๒
หน่วยกิต
                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๑
หน่วยกิต
                           วิชาภาษาอังกฤษ
๑๒
หน่วยกิต
                           วิชาภาษาไทย
หน่วยกิต
                           วิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยกิต
                           วิชาด้านมนุษยศาสตร์
หน่วยกิต
                           วิชาด้านสังคมศาสตร์
หน่วยกิต
                           วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยกิต
                           วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หน่วยกิต
                   ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๘๕
หน่วยกิต
                           วิชาแกนร่วม
๔๕
หน่วยกิต
                           วิชาเฉพาะกลุ่ม
๒๕
หน่วยกิต
                           วิชาเอกบังคับ
๑๙
หน่วยกิต
                           วิชาเอกเลือก*
หน่วยกิต
                           วิชาโท ไม่น้อยกว่า
๑๕
หน่วยกิต
                   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต

* วิชาเอกเลือกนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง ๓ กลุ่มวิชา (ทั้งนี้โดยได้รับคำแนะนำและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา)


๓. รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต( บรรยาย- ปฏิบัติ- ค้นคว้าด้วยตนเอง)

     
           ๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๑
หน่วยกิต
                    วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน
๑๒
หน่วยกิต

                    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กำหนดให้เรียน ๒ รายวิชา จำนวน ๖ หน่วยกิต โดยจัดกลุ่มเรียน ตามความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ จากรายวิชาต่อไปนี้


                   ๒๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
๓ (๓-๐-๖)
  English I  
                   ๒๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
  English II  
                   ๒๒๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ ๓ (๓-๐-๖)
  English III  
                   ๒๒๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ๔ ๓ (๓-๐-๖)
  English IV  

                    ภาษาอังกฤษวิชาชีพ กำหนดให้เรียน ๒ รายวิชา จำนวน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้


                   ๒๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
  English for Humanities and Social Sciences  
                   ๒๒๒๒๐๗ การฟัง – พูดเพื่องานอาชีพ ๓ (๓-๐-๖)
  Listening and Speaking for Careers  

                    วิชาภาษาไทย จำนวน
หน่วยกิต

                   ๒๒๘๑๐๑ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๓-๐-๖)
  Thai Language Skills for Communication  

                    วิชาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน
หน่วยกิต

                   ๓๑๐๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓( ๒-๒-๕)
  Information and Communication Technology  

                    วิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๖๐๑๑๐๑ ศิลปะและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔)
  Art and Culture  
                   ๒๖๕๑๐๙ มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒(๒-๐-๔)
  Integrated Humanities  

                    วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๒๑๕๑๐๑ สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ ๓(๓-๐-๖)
  Integrated Social Sciences  

                    วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๘๕๑๑๑๐ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๑(๐-๒-๑)
  Exercise for Health  
                   ๑๐๗๑๐๑ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ๑(๑-๐-๒)
  Holistic Health Promotion  

                    วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๓๐๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ทั่วไป ๒(๒-๐-๔)
  General Mathematics  
                   ๓๐๑๑๐๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)
  Natural Resources and
Environment Management
 


     
           ๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า
๘๕
หน่วยกิต
                                                            วิชาแกน
๔๕
หน่วยกิต
                                                            วิชาเฉพาะกลุ่ม
๒๕
หน่วยกิต
                                                            วิชาเอกบังคับ
๑๙
หน่วยกิต
                                                            วิชาเอกเลือก
 ๖
หน่วยกิต
                                                            วิชาโท ไม่น้อยกว่า
๑๕
หน่วยกิต


                    วิชาแกน
๔๕
หน่วยกิต

                   ๒๔๕๑๐๕ สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)
  Information for Communication  
                   ๒๔๕๑๖๑ สารสนเทศศาสตร์ ๒(๒-๐-๔)
  Information Science  
                   ๒๔๕๑๗๑ ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕)
  Introduction to Information Technology  
                   ๒๔๕๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  English for Information Work  
                   ๒๔๕๒๑๒ ธุรกิจสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Information Business  
                   ๒๔๕๒๕๑ การจัดการเอกสารและสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Information and Record Management  
                   ๒๔๕๒๕๓ การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Cataloging Information Resources  
                   ๒๔๕๒๗๑ การค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๒(๑-๒-๓)
  Electronic Information Retrieval  
                   ๒๔๕๓๒๑ การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Presentation and Training
for Information Services
 
                   ๒๔๕๓๓๑ การจัดองค์กรสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Management of Information Agencies  
                   ๒๔๕๓๕๑ การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)
  Introduction to Classification of Information
Resources
 
                   ๒๔๕๓๕๔ การจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป ๒(๒-๐-๔)
  Indexing and Abstracting  
                   ๒๔๕๓๗๑ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ ๓( ๒-๒-๕)
  Database Management for Information Work  
                   ๒๔๕๓๗๒ การออกแบบเว็บสำหรับงานสารสนเทศ ๓( ๒-๒-๕)
  Web Design for Information Work  
                   ๒๔๕๔๓๑ สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
  Seminar on Current Issues and Trend
in Information Science
 
                   ๒๔๕๔๕๑ การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ๒(๒-๐-๔)
  Research in Information Science  
                   ๒๔๕๔๕๒ สถิติสำหรับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ๒( ๑-๒-๓)
  Statistics for Information Research  
                   ๒๔๕๔๙๒ การฝึกงาน ๖(๐-๓๐-๐)
  Practicum  

                    วิชาเอกบังคับ
๑๙
หน่วยกิต

                   ๒๔๖๒๑๑ ธุรกิจการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
  Publishing and Printing Business  
                   ๒๔๖๒๑๒ ตรรกะและภาษา ๒(๒-๐-๔)
  Logic and Language  
                   ๒๔๖๒๑๓ บรรณาธิกรกิจ ๒(๒-๐-๔)
  Editorial works  
                   ๒๔๖๒๔๑ การศึกษางานเขียน ๒(๒-๐-๔)
  Study of Literary Work  
                   ๒๔๖๒๕๑ การสร้างสรรค์งานเขียน ๒(๒-๐-๔)
  Literary Work Creation  
                   ๒๔๖๓๓๑ สัมมนาการใช้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)
  Seminar on Thai Usage  
                   ๒๔๖๓๕๑ การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
  Current News and Situation Analysis  
                   ๒๔๖๓๗๑ เทคโนโลยีการพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
  Publishing Technology  
                   ๒๔๖๔๓๑ เสวนางานบรรณาธิการ ๒(๒-๐-๔)
  Seminar on Editing  
                   ๒๔๖๔๙๑ ประสบการณ์วิชาชีพบรรณาธิการ ๑(๑-๐-๒)
  Experiences in Editorial Profession  

                    วิชาเอกเลือก
หน่วยกิต

                   ๒๔๖๓๔๑ การวิเคราะห์วรรณกรรม ๒(๒-๐-๔)
  Literary Analysis  
                   ๒๔๖๓๔๒ การตรวจแก้งานแปล ๒(๒-๐-๔)
  Translation Editing  
                   ๒๔๖๓๕๒ การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
  Newspaper Editing  
                   ๒๔๖๓๕๓ การบรรณาธิกรหนังสือ ๒(๒-๐-๔)
  Book Editing  
                   ๒๔๖๔๕๑ การบรรณาธิกรสื่อออนไลน์ ๒(๒-๐-๔)
  Online Media Editing  
                   ๒๔๖๔๕๒ การบรรณาธิกรนิตยสาร ๒(๒-๐-๔)
  Magazine Editing  
                   ๒๔๖๔๕๓ การบรรณาธิกรหนังสือสำหรับเด็ก ๒(๒-๐-๔)
  Children Book Editing  

                    วิชาโท
                   ให้เลือกเรียนในหมวดวิชาโทใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่น้อยกว่า
๑๕
หน่วยกิต                    ๓.๓ หมวดวิชาศเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
                    ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

                    วิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ได้แก่  
   
                   ๒๔๕๑๐๑ สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ๒(๒-๐-๔)
  Information Services and Study Fundamental  
                   ๒๔๕๑๐๒ ความรู้และความสามารถในสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Information Literacy  
                   ๒๔๕๑๐๓ การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ๒(๑-๒-๓)
  Searching Information on the Internet  
                   ๒๔๕๑๐๔ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒(๑-๒-๓)
  Production of Electronic Media  
                   ๒๔๕๑๐๕ สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)
  Information for Communication  ๔. แผนการเรียน


                   ปีที่ ๑ ภาคต้น หน่วยกิต
                   ๒๒๒๑๐.. ภาษาอังกฤษ.... ๓(๓-๐-๖)
                   ๒๒๘๑๐๑ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖)
                   ๒๖๕๑๐๙ มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒(๒-๐-๔)
                   ๘๕๑๑๑๐ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๑(๐-๒-๑)
                   ๒๔๕๑๐๕ สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๑๗๑ ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕)
  วิชาเลือกเสรี
  รวม ๑๖

                   ปีที่ ๑ ภาคปลาย หน่วยกิต
                   ๑๐๗๑๐๑ การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ๑(๑-๐-๒)
                   ๒๑๕๑๐๑ สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ ๓(๓-๐-๖)
                   ๒๒๒๑๐.. ภาษาอังกฤษ.... ๓(๓-๐-๖)
                   ๓๐๑๑๐๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)
                   ๓๐๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ทั่วไป ๒(๒-๐-๔)
                   ๓๑๐๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)
                   ๒๔๕๑๖๑ สารสนเทศศาสตร์ ๒(๒-๐-๔)
  รวม ๑๖

                   ปีที่ ๒ ภาคต้น หน่วยกิต
                   ๒๒๒๒๐๑ การฟัง-พูด เพื่องานอาชีพ ๓(๓-๐-๖)
                   ๖๐๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๒๑๒ ธุรกิจการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๒๕๑ ตรรกะและภาษา ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๒๕๓ บรรณาธิกรกิจ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๒๗๑ การศึกษางานเขียน ๒(๒-๐-๔)
                    การสร้างสรรค์ผลงานเขียน ๒(๒-๐-๔)
  วิชาโท
  วิชาเลือกเสรี
  รวม ๑๙

                   ปีที่ ๒ ภาคปลาย หน่วยกิต
                   ๒๒๒๒๐๗ การฟัง-พูด เพื่องานอาชีพ ๓(๓-๐-๖)
                   ๒๔๕๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๖๒๑๑ ธุรกิจการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๖๒๑๒ ตรรกะและภาษา ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๖๒๑๓ บรรณาธิกรกิจ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๖๒๔๑ การศึกษางานเขียน ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๖๒๕๑ การสร้างสรรค์ผลงานเขียน ๒(๒-๐-๔)
  วิชาโท
  วิชาเลือกเสรี
  รวม ๑๙

                   ปีที่ ๓ ภาคต้น หน่วยกิต
                   ๒๔๕๓๓๑ การจัดองค์กรสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๓๕๑ การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)
                   ๒๔๕๓๗๑ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕)
                   ๒๔๖๓๕๑ การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๖๓๗๑ เทคโนโลยีการพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
                    วิชาเอกเลือก
  วิชาโท
  รวม ๑๘

                   ปีที่ ๓ ภาคปลาย หน่วยกิต
                   ๒๔๕๓๒๑ การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๓๕๔ การจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๓๗๒ การออกแบบเว็บสำหรับงานสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕)
                   ๒๔๖๓๓๑ สัมมนาการใช้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๖๔๙๑ ประสบการณ์วิชาชีพบรรณาธิการ ๑(๑-๐-๒)
                    วิชาเอกเลือก
  วิชาโท
  รวม ๑๖

                   ปีที่ ๔ ภาคต้น หน่วยกิต
                   ๒๔๕๔๓๑ สัมมนาทิศทางและแนวโน้มของสารสนเทศศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
                   ๒๔๕๔๕๑ การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ๒(๒-๐-๔)
                   ๒๔๕๔๕๒ สถิติสำหรับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ๒(๑-๒-๓)
                   ๒๔๖๔๓๑ เสวนางานบรรณาธิการ ๒(๒-๐-๔)
                    วิชาเอกเลือก
  วิชาโท
  รวม ๑๔

                   ปีที่ ๔ ภาคปลาย หน่วยกิต
                   ๒๔๕๔๙๒ การฝึกงาน ๖(๐-๓๐-๐)
  รวม
     
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด ๑๒๒๕. คำอธิบายรายวิชา

     
           ๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๑
หน่วยกิต
                    วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน
๑๒
หน่วยกิต

                    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

                   ๒๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓(๓-๐-๖)
  English I  
                   ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

                   ๒๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๓(๓-๐-๖)
  English II  
                   ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐานที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา ๒๒๒๑๐๑
English I เพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

                   ๒๒๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๓ ๓(๓-๐-๖)
  English III  
                   ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา
ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างพื้นฐานที่สูงขึ้นกว่า
รายวิชา ๒๒๒๑๐๒ English II

                   ๒๒๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ๔ ๓(๓-๐-๖)
  English IV  
                   ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างพื้นฐานที่สูงขึ้นกว่า
รายวิชา ๒๒๒๑๐๓ English III

                    ภาษาอังกฤษวิชาชีพ

                   ๒๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
  English for Humanities and Social Sciences  
                   ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างเฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

                   ๒๐๒๒๐๗ การฟัง-พูดเพื่องานอาชีพ ๓(๓-๐-๖)
  Listening and Speaking for Careers  
                   การฝึกฟัง- พูด บทสนทนาที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

                    วิชาภาษาไทย จำนวน
หน่วยกิต

                   ๒๒๘๑๐๑ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖)
  Thai Language Skills for Communication  
                   ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

                    วิชาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน
หน่วยกิต

                   ๓๑๐๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓( ๒-๒-๕)
  Information and Communication Technology  
                   ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย บริการและโปรแกรมประยุกต์
ที่สำคัญในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักและวิธีการคำนวณโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา
และการพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหา การนำไปใช้ กฎหมาย
และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                    วิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๖๐๑๑๐๑ ศิลปะและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔)
  Art and Culture  
                   ความหมายประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์
ดนตรี ศิลปการแสดง และวรรณศิลป์

                   ๒๖๕๑๐๙ มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒(๒-๐-๔)
  Integrated Humanities  
                   การพัฒนาจิตสำนึกเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์
ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม และทางศาสนา สิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิต
ของมนุษย์ ความสำคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต และการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จริยธรรมใน
ชีวิตประจำวันที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยส่วนรวม ตลอดจนถึงการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

                    วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๒๑๕๑๐๑ สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒(๒-๐-๔)
  Integrated Social Sciences  
                   การพัฒนาทักษะ การคิดเชิงระบบ ฝึกฝนคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม รวมถึง
การประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงในมิติต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ การเมือง กฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมและปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ
ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

                    วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๕๘๑๑๑๐ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๑(๐-๒-๑)
  Exercise for Health  
                   ศาสตร์เบื้องต้นของการฝึกออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพ ปัจจัย ที่จะก่อ
ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสมรรถภาพ การดูแลน้ำหนักตัวให้ได้มาตรฐาน การเลือกกิจกรรม การออกกำลังกาย
กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาพ

                   ๑๐๗๑๐๑ การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ๑(๑-๐-๒)
  Holistic Health Promotion  
                   แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

                    วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๓๐๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ทั่วไป ๑(๐-๒-๑)
  General Mathematics  
                   คณิตศาสตร์การเงิน หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล และคณิตศาสตร์-นันทนาการ
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ที่เจ้าของกิจการทางการค้านำไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ
และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักของเหตุผล วิธีการใช้เหตุผล และการวิเคราะห์ความสมเหตุผล
ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต รวมทั้งให้มีการฝึกฝนใน
ด้านปฏิภาณ ไหวพริบ และฝึกความรอบคอบในการคิด และมองแง่มุมที่หลากหลาย

                   ๓๐๑๑๐๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)
  Natural Resources and Environment
Management
 
                   สถานการณ์และรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
การใช้พลังงาน สิ่งแวดล้อมทางทะเล และภัยธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวความคิดเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต ปรับแต่งพันธุกรรม จริยธรรมและกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน
หน่วยกิต

                   ๓๐๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ทั่วไป ๑(๐-๒-๑)
  General Mathematics  
                   คณิตศาสตร์การเงิน หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล และคณิตศาสตร์-นันทนาการ
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ที่เจ้าของกิจการทางการค้านำไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ
และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักของเหตุผล วิธีการใช้เหตุผล และการวิเคราะห์ความสมเหตุผล
ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต รวมทั้งให้มีการฝึกฝนใน
ด้านปฏิภาณ ไหวพริบ และฝึกความรอบคอบในการคิด และมองแง่มุมที่หลากหลาย     
           ๕.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
                    วิชาแกน

                   ๒๔๕๑๐๕ สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)
  Information for Communication  
                   บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศและการสื่อสาร รูปแบบและทักษะการสื่อสาร
การดำเนินชีวิตในยุคสารสนเทศ การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ อิทธิพลของสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการค้นคว้าและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการฝึกทักษะการสื่อสารและมีทัศนคติการคิดเชิงวิเคราะห์

                   ๒๔๕๑๖๑ สารสนเทศศาสตร์ ๒(๒-๐-๔)
  Information Science  
                   ความสำคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่น คุณค่าและ
ความต้องการสารสนเทศในสังคมปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
และให้บริการสารสนเทศ นักวิชาชีพสารสนเทศ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

                   ๒๔๕๑๗๑ ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓( ๒-๒-๕)
  Introduction to Information Technology  
                   ความหมาย ประเภท และส่วนประกอบ พื้นฐานการทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิจารณาเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับรูปแบบ
ของบริการ การใช้งานเทคโนโลยีกับการให้บริการในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการทำงาน

                   ๒๔๕๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  English for Information Work  
                   การอ่านเพื่อจับใจความ การแปลและการตีความหมาย การย่อความหรือสรุปสาระของ
สารสนเทศทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้จัดการและให้บริการ

                   ๒๔๕๒๑๒ ธุรกิจสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Information Business  
                   ธุรกิจเกี่ยวกับสารสนเทศ แนวคิดการจัดองค์กร และการจัดบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์
แหล่งสารสนเทศ และข้อมูลทางด้านธุรกิจ เพื่อการตลาด ตลอดจนข่ายงานธุรกิจสารสนเทศที่สำคัญ

                   ๒๔๕๒๕๑ การจัดการเอกสารและสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Information and Record Management  
                   กระบวนการคัดเลือก จัดหา ตรวจสอบ และจัดการงานเอกสารและสารสนเทศใน ทุกรูปแบบ
เทคนิคการรวบรวม การจัดเก็บและจัดทำเครื่องมือเพื่อการค้นคืนและการให้บริการสารสนเทศ
การวิเคราะห์และประเมินระบบที่ใช้จัดการเอกสารและสารสนเทศ

                   ๒๔๕๒๕๓ การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Cataloging Information Resources  
                   ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้คู่มือ
และทำรายการโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล การลงรายการในรูปแบบคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้
และเมทาดาทา

                   ๒๔๕๒๗๑ การค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๒( ๑-๒-๓)
  Electronic Information Retrieval  
                   ลักษณะ และโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ กลวิธีและทักษะการค้นคืน
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่วยค้นสำหรับฐานข้อมูลแต่ละประเภท ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
การเลือก และการประเมินสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

                   ๒๔๕๓๒๑ การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Presentation and Training for Information Services  
                   กระบวนการรวบรวมความรู้ แนวคิด ประเด็น ยุทธศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
เทคนิคการนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติใน
การนำเสนอและฝึกอบรมแก่ผู้ใช้บริการตลอดจนการประเมินผล

                   ๒๔๕๓๓๑ การจัดองค์กรสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Management of Information Agencies  
                   หลักการจัดองค์กร การกำหนดนโยบาย การวางแผน การจัดการทางการเงิน บุคลากร
และอาคาร มาตรฐานศูนย์สารสนเทศ การประกันคุณภาพ และความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

                   ๒๔๕๓๕๑ การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)
  Introduction to Classification of Information Resources  
                   ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่ ประวัติการจัดหมวดหมู่ระบบที่สำคัญ
การจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หลักการกำหนด
เลขหมวดหมู่หนังสือ และเลขผู้แต่ง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหมวดหมู่

                   ๒๔๕๓๕๔ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ ๓( ๒-๒-๕)
  Database Management for Information Work  
                   ความรู้เกี่ยวกับประเภท องค์ประกอบ และโครงสร้างของฐานข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปใน
การสร้างและจัดการฐานข้อมูล และการประเมินฐานข้อมูล

                   ๒๔๕๓๗๒ การออกแบบเว็บสำหรับงานสารสนเทศ ๓( ๒-๒-๕)
  Web Designs for Information Works  
                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ โปรโตรคอล และบริการบน
ระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การเผยแพร่และบริการสารสนเทศบนเว็บ

                   ๒๔๕๔๓๑ สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
  Seminar on Current Issues and Trend in Information Science  
                   สัมมนา และวิเคราะห์ประเด็นความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางสารสนเทศศาสตร์

                   ๒๔๕๔๕๑ การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ๒(๒-๐-๔)
  Research in Information Science  
                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยที่ประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาปัญหา ทางสารสนเทศศาสตร์ การเลือกปัญหาที่ศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การทำวิจัยในวิชาชีพ

                   ๒๔๕๔๕๒ สถิติสำหรับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ๒( ๑-๒-๓)
  Statistics for Information Research  
                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ใน การทำวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์

                   ๒๔๕๔๙๒ การฝึกงาน ๖(๐-๓๐-๐)
  Practicum  
                   การฝึกงานในสถาบันบริการสารสนเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
รวมทั้งนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน
     
           
                    วิชาเอกบังคับ

                   ๒๔๖๒๑๑ ธุรกิจการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
  Publishing and Printing Business  
                   การพิมพ์และสำนักพิมพ์ ประเภทและขนาดองค์กรธุรกิจ การบริหารและจัดการสื่อสิ่งพิมพ์
หลักการตลาดสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์แนวธุรกิจ ภารกิจและความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจการพิมพ์

                   ๒๔๖๒๑๒ ตรรกะและภาษา ๒(๒-๐-๔)
  Logic and Language  
                   ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการคิด พัฒนาการของการคิด การใช้เหตุผลตรรกวิทยา
ทางภาษา ภาษาในบริบทวัฒนธรรมละสังคม ศึกษาความหมาย คุณค่า และประเภทของสุนทรียศาสตร์
ความงามที่เกิดจากการใช้ภาษา ความหมาย รูปแบบ และวิธีการประพันธ์

                   ๒๔๖๒๑๓ บรรณาธิกรกิจ ๒(๒-๐-๔)
  Editorial Works  
                   ขั้นตอนกระบวนการจัดทำต้นฉบับงานเขียนในสื่อต่าง ๆ การตั้งชื่อเรื่องและชื่อหนังสือ
การออกแบบปก การตรวจสอบการอ้างอิงของต้นฉบับ กฎหมายในการพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวสาร
จริยธรรมวิชาชีพ รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน

                   ๒๔๖๒๔๑ การศึกษางานเขียน ๒(๒-๐-๔)
  Study of Literary Work  
                   การอ่าน การวิเคราะห์ และการวิจารณ์ผลงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ การอ่านออกเสียง
รวมทั้งการสื่อความของผู้เขียนถึงผู้อ่าน

                   ๒๔๖๒๕๑ การสร้างสรรค์งานเขียน ๒(๒-๐-๔)
  Literary Work Creation  
                   ลักษณะ ประเภทของงานเขียน หลักการเขียน ลีลาการเขียนของนักประพันธ์ ปฏิบัติการนำเสนอ
ผลงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนตามคำบอกและคัดลายมือ

                   ๒๔๖๓๓๑ สัมมนาการใช้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)
  Seminar on Thai Usage  
                   สัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันของผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ และแนวปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
การใช้ภาษาไทย

                   ๒๔๖๓๕๑ การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
  Current News and Situation Analysis  
                   การวิเคราะห์ข่าว สื่อมวลชนกับสังคม ภูมิหลังและประเด็นหลักของข่าว การประเมินการใช้
ความรู้พื้นฐานทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในการนำเสนอการวิเคราะห์ข่าว ในสื่อมวลชนปัจจุบัน

                   ๒๔๖๓๗๑ เทคโนโลยีการพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
  Publishing Technology  
                   กระบวนการและวิธีการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพิมพ์

                   ๒๔๖๔๓๑ เสวนางานบรรณาธิการ ๒(๒-๐-๔)
  Seminar on Editing  
                   ภูมิหลังบุคคลและผลงานในวิชาชีพ การสนทนา อภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ประสบการณ์กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพ

                   ๒๔๖๔๙๑ ประสบการณ์วิชาชีพบรรณาธิการ ๑(๑-๐-๒)
  Experiences in Editorial Profession  
                   การเยี่ยมชมหน่วยงาน การสังเกตการณ์ และการฝึกปฏิบัติกิจกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ สัมมนาวิชาชีพ

                   ๒๔๖๓๔๑ การวิเคราะห์วรรณกรรม ๒(๒-๐-๔)
  Literary Analysis  
                   ประเภทของวรรณกรรม ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์วรรณกรรม ฝึกการวิเคราะห์วรรณกรรม

                   ๒๔๖๓๔๒ การตรวจแก้งานแปล ๒(๒-๐-๔)
  Translation Editing  
                   การตรวจสอบและตรวจแก้งานแปลภาษาไทย โดยเปรียบเทียบกับต้นฉบัภาษาต่างประเทศ
ในแง่ความหมาย ระดับภาษา บริบททางวัฒนธรรม โดยยังคงลักษณะภาษาไทย

                   ๒๔๖๓๕๒ การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ ๒(๒-๐-๔)
  Newspapers Editing  
                   การตัดสินข่าว การไหลและการควบคุมข่าวในห้องข่าว การจัดภาพและจัดหน้าข่าว
กระบวนการบรรณาธิกรข่าวในหนังสือพิมพ์

                   ๒๔๖๓๕๓ การบรรณาธิกรหนังสือ ๒(๒-๐-๔)
  Book Editing  
                   หลักในการจัดทำและการนำเสนอเรื่องในหนังสือประเภทต่าง ๆ การเลือกเรื่อง การเลือก
ตัวอักษรและการจัดหน้า การเลือกภาพประกอบ

                   ๒๔๖๔๕๑ การบรรณาธิกรสื่อออนไลน์ ๒(๒-๐-๔)
  Online Media Editing  
                   หลักในการเลือกเรื่องและนำเสนอลงสื่อออนไลน์ การตกแต่งเว็บไซต์ การเลือกภาพประกอบ

                   ๒๔๖๔๕๒ การบรรณาธิกรนิตยสาร ๒(๒-๐-๔)
  Magazine Editing  
                   หลักวารสารศาสตร์ ความสำคัญของนิตยสารต่อสังคมในกลุ่มความสนใจต่าง ๆ การจัดทำ
นิตยสาร ภาษาที่ใช้ การจัดภาพ และจัดหน้า นิตยสาร เทคโนโลยีสำหรับงานวารสาร

                   ๒๔๖๔๕๓ การบรรณาธิกรหนังสือสำหรับเด็ก ๒(๒-๐-๔)
  Children Book Editing  
                   หลักการนำเสนอ การตัดสินใจ และการควบคุมการนำเสนอเรื่องลงในหนังสือสำหรับเด็ก
การเลือกภาพประกอบ และการตกแต่งรูปเล่มหนังสือ
     
           
                    หมวดวิชาเลือกเสรี

                   ๒๔๕๑๐๑ สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ๒(๒-๐-๔)
  Information Services and Study Fundamental  
                   ศึกษาความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอ ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้

                   ๒๔๕๑๐๒ ความรู้และความสามารถในสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
  Information Literacy  
                   มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ความรู้เท่าทันสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ วัฒนธรรมการเรียนรู้
ความสามารถในการเสาะแสวงหา และทักษะการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การบูรณาการความรู้ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

                   ๒๔๕๑๐๓ การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ๒( ๑-๒-๓)
  Searching Information on the Internet  
                   ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศในทุกรูปแบบ และทุกสาขาวิชา
ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต กลวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจากอินเทอร์เน็ต การประเมินคุณค่าของแหล่ง
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการใช้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและ
การดำเนินชีวิต

                   ๒๔๕๑๐๔ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒( ๑-๒-๓)
  Production of Electronic Media  
                   ความสำคัญ และประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม การผลิต และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ตลอดจนการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ

                   ๒๔๕๑๐๕ สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)
  Information for Communication  
                   บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศและการสื่อสาร รูปแบบและทักษะการสื่อสาร การดำเนิน
ชีวิตในยุคสารสนเทศ การใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของ
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการค้นคว้าและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกทักษะการสื่อสาร
และมีทัศนคติการคิดเชิงวิเคราะห์
   
   
   
     
     
  กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญบทความวิจัย > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >