บทที่ ๔
ผลการวิจัย


ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ได้แยกวิเคราะห์และนำเสนอเป็น ๓ ส่วนดังนี้
            ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
            ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบรรณาธิกร
            ส่วนที่ ๓ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติของบรรณาธิการ
            ส่วนที่ ๔ สรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย
จากการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ปรากฏผลดังต่อไปนี้


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามลักษณะกิจการ

ลักษณะกิจการ
จำนวน
ร้อยละ
  สำนักพิมพ์
๓๓
๓๑.๔
  สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔๒.๙
  ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๑๕.๒
  อื่น ๆ (ผู้แปล ผู้เขียน ผู้สอน บุคคลทั่วไป)
๑๑
๑๐.๕
  รวม
๑๐๕
๑๐๐


            จากตารางที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามดำเนินกิจการลักษณะสำนักพิมพ์และจำหน่ายมากที่สุดร้อยละ ๔๒.๙ รองลงมาเป็นการดำเนินการในลักษณะสำนักพิมพ์ ร้อยละ ๓๑.๔ และผู้จัดจำหน่าย ร้อยละ๑๕.๒ ตามลำดับ

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๒ จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์

จำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
จำนวน
ร้อยละ
  จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๓๐.๙
  จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๑๒.๔
  จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๑๓.๔
  จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๑๔.๔
  จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๒๘.๙
  รวม
๙๗
๑๐๐


            จากตารางที่ ๒ พบว่า สำนักพิมพ์ส่วนใหญ่เน้นพิมพ์สาขาใดสาขาหนึ่งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ รองลงมาจัดพิมพ์หลากหลายมากกว่า ๔ สาขาขึ้นไป ร้อยละ ๒๘.๙

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๓ จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามสาขาวิชาที่จัดพิมพ์

สาขาวิชาที่จัดพิมพ์
จำนวน
ร้อยละ
  ๑. ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา
๓๔
๓๒.๔
  ๒. สังคมศาสตร์
๒๕
๒๔.๘
  ๓. ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม
๔๙
๔๖.๗
  ๔. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
๓๓
๓๑.๔
  ๕. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓๔
๓๒.๔
  ๖. ศิลปกรรม ดนตรี นันทนาการ งานอดิเรก
๓๔
๓๒.๔
  ๗. ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว
๔๓
๔๑.๐
  ๘. สารคดี บันเทิงคดี นวนิยาย เรื่องสั้น
๓๙
๓๗.๑
  ๙. อื่นๆ (การ์ตูน แบบเรียน เรื่องแปล การบริหารหนังสือเด็ก แฟชั่น ธรรมะ ฯลฯ)
๔๑
๓๙.๐


            จากตารางที่ ๓ สาขาวิชาที่สำนักพิมพ์ต่าง ๆ จัดพิมพ์มากที่สุดคือ สาขาภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม ร้อยละ ๔๖.๗ รองลงมาคือสาขาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว ร้อยละ ๔๑.๐

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๔ จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามขนาดของสำนักพิมพ์

ขนาดของสำนักพิมพ์
จำนวน
ร้อยละ
  ขนาดเล็ก (พนักงานไม่เกิน ๓๐ คน)
๗๐
๘๒.๔
  ขนาดกลาง (พนักงานมากกว่า ๓๐ คน แต่ไม่เกิน ๗๐ คน)
๑๑
๑๒.๙
  ขนาดใหญ่ (มีพนักงานมากกว่า ๗๐ คนขึ้นไป)
๔.๗
  รวม
๘๕
๑๐๐


            จากตารางที่ ๔ ขนาดของการดำเนินกิจการของสำนักพิมพ์ ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก (มีพนักงานไม่เกิน ๓๐ คน) ร้อยละ ๘๒.๔ รองลงมาเป็นการดำเนินการขนาดกลาง (มากกว่า ๓๐ คน แต่ไม่เกิน ๗๐ คน) ร้อยละ ๑๒.๙ และขนาดใหญ่ (มากกว่า ๗๐ คน ขึ้นไป) ร้อยละ ๔.๗ ตามลำดับ

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๕ จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามวุฒิการศึกษาของพนักงาน

 วุฒิการศึกษาของพนักงาน
จำนวนพนักงานที่มีในสำนักงาน
มีจำนวนน้อย
มีจำนวนปานกลาง
มีจำนวนมาก
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
  สูงกว่าปริญญาตรี
๔๙
๕๘.๓
๓๐
๓๕.๗
๖.๐
  ปริญญาตรี
๑.๒
๒๘
๓๓.๓
๕๕
๖๕.๕
  ต่ำกว่าปริญญาตรี
๑๙
๒๒.๙
๓๕
๔๒.๒
๒๙
๓๔.๙


            จากตารางที่ ๕ สำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีพนักงานในระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมากกว่าระดับอื่น ร้อยละ ๖๕.๕ รองลงมาคือต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๓๔.๙ และมีพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นจำนวนน้อย ร้อยละ ๖.๐ มีเพียง ๕ แห่งที่ระบุว่ามีพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นจำนวนมากกว่าการศึกษาระดับอื่น ๆ
   
   
     
 
 
 
 
 
   
   
ส่วนที่ ๒ ความต้องการและความคาดหวังต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาบรรณาธิการ

ตารางที่ ๖ อันดับความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการ ( n=๑๐๕)

อันดับที่
คุณสมบัติที่ต้องการ
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ระดับความต้องการ
แสดงออกความคิดได้อย่างถูกต้องกับกาลเทศะ
๔.๓๒
๐.๙๔
มาก
ตรวจแก้ต้นฉบับได้ถูกต้อง
๔.๓๐
๑.๑๗
มาก
เป็นผู้มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างดีเยี่ยม
๔.๒๘
๑.๐๙
มาก
มีความคิดที่เป็นอิสระบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
๔.๒๗
๑.๐๐
มาก
มีมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ
๔.๒๒
๑.๐๗
มาก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่องานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
๔.๒๐
๐.๘๗
มาก
เป็นผู้มีวรรณศิลป์ สื่อภาษาได้เหมาะกับงานเขียนแต่ละประเภท
๔.๒๐
๑.๑๖
มาก
เป็นผู้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารความรู้ผ่านสื่อทุกประเภท
๔.๑๒
๐.๘๙
มาก
ในขณะอ่านต้นฉบับสามารถรับเอาสาร ขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้ง
๔.๑๐
๑.๐๙
มาก
๑๐
พบข้อบกพร่องและผิดพลาดพร้อมกันเป็นผู้มีสุนทรียภาพ
และสุนทรียรสทางความคิดและอารมณ์    
๔.๑๐
๑.๐๙
มาก
๑๑
เป็นผู้รู้และใช้แหล่งสารสนเทศทุกประเภทได้เป็นอย่างดี
๔.๐๗
๑.๐๑
มาก
๑๒
เป็นผู้ให้ความสำคัญกับภาษาในแง่มุมที่เป็นผลกระทบต่อสังคม
๔.๐๔
๑.๐๖
มาก
๑๓
วิเคราะห์และชี้นำสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
๓.๙๘
๑.๐๖
มาก
๑๔
มีความรอบรู้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ
๓.๙๔
๐.๙๙
มาก
๑๕
ประเมินคุณค่าต้นฉบับได้
๓.๙๑
๑.๒๕
มาก
๑๖
มีความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานเขียนการแปล การดัดแปลง การนำไปเผยแพร่
๓.๘๗
๑.๐๘
มาก
๑๗
ลายมืออ่านง่ายแม้เขียนหวัด
๓.๖๘
๑.๑๕
มาก
๑๘
สามารถประมาณการและกำหนดรูปเล่มได้
๓.๖๑
๑.๑๕
มาก
๑๙
มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดและสายส่ง
๓.๖๑
๑.๑๒
มาก
๒๐
ปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน
๓.๓๕
๑.๔๑
ปานกลาง
๒๑
มีความสามารถด้านกราฟิกอาร์ต
๓.๒๘
๑.๑๖
ปานกลาง
  รวม
๓.๙๗
๐.๗๗
มาก


            จากตารางที่ ๖ คุณสมบัติในวิชาชีพบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์ต้องการในระดับสูงมาก ๕ อันดับแรก ได้แก่ แสดงออกความคิดได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ตรวจต้นฉบับได้ถูกต้อง มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างดีเยี่ยม มีความคิดที่เป็นอิสระบนพื้นฐานความรับผิดชอบ และมีมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ , ๔. ๓๐, ๔. ๒๘, ๔. ๒๗ และ ๔.๒๒ ตามลำดับ

            สำหรับคุณสมบัติในวิชาชีพที่สำนักพิมพ์ต้องการน้อยสุด คือ มีความสามารถด้านกราฟิกอาร์ต และปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๒๘ และ ๓.๓๕ ตามลำดับ

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๗ อันดับความต้องการคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ (n=๑๐๕)

อันดับที่
คุณสมบัติที่ต้องการ
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ระดับความต้องการ
มีจริยธรรมและซื่อสัตย์
๔.๖๙
๐.๙๐
มากที่สุด
มีความรับผิดชอบ
๔.๖๔
๐.๙๔
มากที่สุด
มีความอดทน
๔.๖๐
๐.๙๓
มากที่สุด
มีความละเอียดรอบคอบประณีต
๔.๕๙
๐.๘๗
มากที่สุด
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๔.๔๗
๐.๘๗
มาก
มีการไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผล
๔.๔๒
๐.๙๑
มาก
มีความคิดสร้างสรรค์
๔.๔๑
๐.๘๕
มาก
มีวิสัยทัศน์
๔.๔๑
๐.๘๗
มาก
มีความสามารถในการวิเคราะห์
๔.๓๐
๐.๘๙
มาก
๑๐
มีความสามารถในการสื่อสาร
๔.๓๐
๐.๙๑
มาก
๑๑
มีจินตนาการ
๔.๒๗
๐.๙๑
มาก
๑๒
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส่วนรวม
.๒๖
๑.๑๐
มาก
๑๓
มีความสามารถในการนำเสนอ
๔.๒๖
๐.๙๒
มาก
๑๔
เสียสละเพื่อส่วนรวม
๔.๒๔
๑.๐๐
มาก
๑๕
มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
๔.๒๒
๐.๙๓
มาก
๑๖
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
๓.๙๙
๐.๙๑
มาก
๑๗
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓.๙๓
๐.๙๑
มาก
๑๘
มีความเป็นผู้นำ
๓.๙๑
๐.๙๑
มาก
๑๙
มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
๓.๘๘
๐.๘๙
มาก
  รวม
๔.๓๐
๐.๗๐
มาก


            จากตารางที่ ๗ คุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์ต้องการในระดับมากที่สุด คือ มีจริยธรรมและซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และ มีความละเอียดรอบคอบประณีต คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔. ๖๙, ๔. ๖๔, ๔. ๖๐ และ ๔.๕ ๙ ตามลำดับ สำหรับคุณสมบัติที่สำนักพิมพ์ ต้องการน้อยที่สุด ๓ อันดับ คือ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๘๘, ๓.๙ ๑, และ ๓.๙ ๓ ตามลำดับ

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๘ ความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการ จำแนกตามหมวด (n=๑๐๕)

คุณสมบัติที่ต้องการ
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ระดับความต้องการ
ก. หมวดความสามารถหรือทักษะในงานที่ปฏิบัติ
๓.๙๘
๐.๘๘
มาก
๑. ปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน
๒. ตรวจแก้ต้นฉบับได้ถูกต้อง  
๓. ลายมืออ่านง่ายแม้เขียนหวัด
๔. เป็นผู้มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างดีเยี่ยม
๕. เป็นผู้มีวรรณศิลป์ สื่อภาษาได้เหมาะกับงานเขียนแต่ละประเภท
๖. ในขณะอ่านต้นฉบับสามารถรับเอาสาร ขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้ง พบข้อบกพร่อง และผิดพลาดพร้อมกัน
 
 
 
 
 
 
ข. หมวดศักยภาพหรือความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงาน
๔.๑๓
๐.๘๙
มาก
. ประเมินคุณค่าต้นฉบับได้  
๒. เป็นผู้มีสุนทรียภาพและสุนทรียรสทางความคิดและอารมณ์  
๓. มีมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ
๔. มีความคิดที่เป็นอิสระที่อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ
๕. วิเคราะห์และชี้นำสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
๖. แสดงออกความคิดได้อย่างถูกต้องกับกาลเทศะ  
 
 
 
ค. หมวดความรู้อื่น ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
๓.๘๕
๐.๗๕
มาก
๑. มีความสามารถด้านกราฟิกอาร์ต
๒. สามารถประมาณการและกำหนดรูปเล่มได้
๓. มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด และสายส่ง
๔. มีความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ งานเขียน การแปล การดัดแปลง การนำไปเผยแพร่
๕. เป็นผู้ให้ความสำคัญกับภาษาในแง่มุมที่เป็นผลกระทบต่อสังคม  
๖. มีความรอบรู้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ
๗. เป็นผู้รู้และใช้แหล่งสารสนเทศทุกประเภทได้เป็นอย่างดี    
๘. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่องานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  
๙. เป็นผู้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารความรู้ผ่านสื่อทุกประเภท   
 
 
 
รวม
๓.๙๗
๐.๗๗
มาก


            จากตารางที่ ๘ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหมวดศักยภาพหรือความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ สูงกว่าด้านอื่น ๆ ที่ระดับเฉลี่ยรวม ๔.๑๓ แต่อย่างไรก็ตามทุกหมวดล้วนเป็นที่ต้องการในระดับมาก

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๙ ความต้องการคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ จำแนกตามหมวด ( n=๑๐๕ )

คุณสมบัติที่ต้องการ
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ระดับความต้องการ
ก. หมวดอารมณ์ ความคิด จิตใจ
๔.๓๕
๐.๗๔
มาก
๑. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๒. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
๓. มีความเป็นผู้นำ
๔. มีความคิดสร้างสรรค์
๕. มีความอดทน
๖. มีจริยธรรมและซื่อสัตย์        
๗. มีความรับผิดชอบ          
๘. เสียสละเพื่อส่วนรวม          
๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส่วนรวม
 
 
 
 
 
 
ข. หมวดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
๔.๓๕
๐.๗๕
มาก
๑. มีความสามารถในการสื่อสาร
๒. มีการไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผล
๓. มีความละเอียดรอบคอบ ประณีต      
๔. มีความสามารถในการวิเคราะห์
๕. มีความสามารถในการนำเสนอ
๖. มีจินตนาการ
 
 
 
ค. หมวดการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
๔.๑๑
๐.๗๓
มาก
๑. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ  
๒. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่    
๓. มีวิสัยทัศน์          
๔. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
 
 
 
รวม
๔.๓๐
๐.๗๐
มาก


            จากตารางที่ ๙ พบว่า คุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการที่เป็นที่ต้องการตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่าหมวดอารมณ์ความคิดจิตใจ มีความสำคัญเท่าเทียมกันกับหมวดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ที่ระดับเฉลี่ยรวม ๔.๓๕ ซึ่งเป็นความต้องการที่ระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามหมวดการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงก็มีความสำคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน
   
   
     
 
 
 
 
 
   
   
ส่วนที่ ๓ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติของบรรณาธิการ

ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ จำแนกตามลักษณะกิจการ

ลักษณะกิจการ
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ค่า F
p
ก. คุณสมบัติในวิชาชีพ
     สำนักพิมพ์
๓๓
๔.๐๑
๐.๔๘
๔.๓๘
๐.๐๐๖*
     สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔.๑๘
๐.๖๕
 
 
     ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๓.๔๓
๑.๒๙
 
 
     อื่น ๆ
๑๑
๓.๘๖
๐.๕๙
 
 
รวม
๑๐๕
๓.๙๗
๐.๗๗
 
 
ข. คุณสมบัติทั่วไป
     สำนักพิมพ์
๓๓
๔.๓๙
๐.๔๗
๑.๑๕
๐.๓๓
     สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔.๓๖
๐.๖๔
 
 
     ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๔.๐๓
๑.๑๒
 
 
     อื่น ๆ
๑๑
๔.๒๑
๐.๖๙
 
 
รวม
๑๐๕
๔.๓๐
๐.๗๐
 
 


            จากตารางที่ ๑๐ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุลักษณะกิจการที่ดำเนินการแตกต่างกัน มีความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยที่กิจการประเภทที่เป็นทั้งสำนักพิมพ์และจัดจำหน่ายให้ความสำคัญกับคุณสมบัติในวิชาชีพสูงกว่ากิจการที่เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเดียว ที่ระดับเฉลี่ย ๔. ๑๘ กับ ๓.๔๓

            ส่วนความต้องการด้านคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะการดำเนินกิจการแตกต่างกันมีความต้องการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๑๑ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการจำแนกตามลักษณะกิจการ

ลักษณะกิจการ
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ค่า F
p
ก. หมวดความสามารถหรือทักษะในงานที่ปฏิบัติ
     สำนักพิมพ์
๓๓
๔.๐๑
๐.๖๐
 ๓.๗๓
๐.๐๐๑*
     สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔.๑๙
๐.๗๑
 
 
     ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๓.๒๓
๑.๔๒
 
 
     อื่น ๆ
๑๑
๓.๘๕
๐.๖๗
 
 
รวม
๑๐๕
๓.๙๘
๐.๘๘
 
 
ข. หมวดศักยภาพหรือความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงาน
     สำนักพิมพ์
๓๓
๔.๒๖
๐.๖๖
๓.๑๖
๐.๓๓*
     สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔.๒๖
๐.๗๖
 
 
     ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๓.๕๓
๑.๔๑
 
 
     อื่น ๆ
๑๑
๔.๐๙
๐.๗๘
 
 
รวม
๑๐๕
๔.๑๓
๐.๘๙
 
 
ค. หมวดความรู้อื่น ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
     สำนักพิมพ์
๓๓
๓.๗๔
๐.๔๘
๔.๒๙
๐.๐๐๗*
     สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔.๑๒
๐.๖๔
 
 
     ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๓.๔๙
๑.๒๓
 
 
     อื่น ๆ
๑๑
๓.๕๘
๐.๗๕
 
 
รวม
๑๐๕
๓.๘๕
๐.๗๕
 
 


            จากตารางที่ ๑๑ เมื่อจำแนกคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการต้นฉบับ ออกเป็น หมวดต่าง ๆ แล้ว ก็ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุลักษณะกิจการที่ดำเนินการแตกต่างกัน มีความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการต้นฉบับหมวดต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนี้ หมวดความสามารถหรือทักษะในงานที่ปฏิบัติ และ ด้านความรู้อื่น ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑ ส่วนเกณฑ์ด้านศักยภาพหรือความเฉลียวฉลาดในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยกิจการประเภทที่เป็นทั้งสำนักพิมพ์และจำหน่ายให้ความสำคัญกับคุณสมบัติในวิชาชีพทุกหมวดสูงกว่า กิจการที่เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเดียว ที่ระดับเฉลี่ย๔.๑๙ กับ ๓.๒๓ , ๔.๒๖ กับ ๓.๕๓ และ๔.๑๒ กับ ๓.๔๙ ตามลำดับ

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๑๒ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติทั่วไปหมวดต่างๆ ของบรรณาธิการ จำแนกตามลักษณะกิจการ

ลักษณะกิจการ
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ค่า F
p
ก. หมวดอารมณ์ ความคิด จิตใจ
     สำนักพิมพ์
๓๓
๔.๓๘
๐.๖๓
๐.๔๖
๐.๗๑
     สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔.๔๑
๐.๖๕
 
 
     ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๔.๑๖
๐.๗๓
 
 
     อื่น ๆ
๑๑
๔.๓๑
๐.๗๓
 
 
รวม
๑๐๕
๔.๓๕
๐.๗๔
 
 
ข. หมวดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
     สำนักพิมพ์
๓๓
๔.๕๔
๐.๓๘
๒.๙๔
๐.๐๔*
     สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔.๓๙
๐.๗๑
 
 
     ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๓.๘๘
๑.๑๖
 
 
     อื่น ๆ
๑๑
๔.๓๒
๐.๘๓
 
 
รวม
๑๐๕
๔.๓๕
๐.๗๕
 
 
ค. คุณสมบัติทั่วไปด้านการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง สำนักพิมพ์
     สำนักพิมพ์
๓๓
๔.๑๘
๐.๕๖
๑.๒๓
๐.๓๐
     สำนักพิมพ์และจำหน่าย
๔๕
๔.๑๙
๐.๖๘
 
 
     ผู้จัดจำหน่าย
๑๖
๓.๙๕
๑.๑๔
 
 
     อื่น ๆ
๑๑
๓.๗๙
๐.๕๖
 
 
รวม
๑๐๕
๔.๑๑
๐.๗๓
 
 


            จากตารางที่ ๑๒ เมื่อจำแนกคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการออกเป็นหมวดต่าง ๆ แล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะการดำเนินกิจการแตกต่างกันมีความต้องการคุณสมบัติทั่วไป หมวดอารมณ์ ความคิด จิตใจ กับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นหมวดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุลักษณะกิจการที่ดำเนินการแตกต่างกัน มีความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ โดยกิจการประเภทที่เป็นสำนักพิมพ์อย่างเดียวจะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ หมวดนี้สูงกว่ากิจการที่เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเดียว ในระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ กับ ๓.๘๘

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๑๓ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ จำแนกตามจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์

ลักษณะกิจการ
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ค่า F
p
ก. หมวดอารมณ์ ความคิด จิตใจ
     จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๓.๘๗
๑.๑๓
๑.๓๔
๐.๒๖
     จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๔.๓๙
๐.๔๙
 
 
     จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๔.๑๔
๐.๓๗
 
 
     จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๓.๗๘
๐.๖๘
 
 
     จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๓.๙๘
๐.๕๒
   
รวม
๙๗
๓.๙๙
๐.๗๘
 
 
ข. คุณสมบัติทั่วไป
     จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๔.๒๖
๐.๙๒
๐.๕๑
๐.๗๓
     จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๔.๕๒
๐.๓๔
 
 
     จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๔.๔๔
๐.๔๒
 
 
     จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๔.๒๕
๐.๗๗
 
 
     จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๔.๒๔
๐.๕๙
   
รวม
๙๗
๔.๓๑
๐.๖๙
 
 


            จากตารางที่ ๑๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์แตกต่างกัน มีความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับความต้องการด้านคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์แตกต่างกัน มีความต้องการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๑๔ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ จำแนกตามจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์

ลักษณะกิจการ
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ค่า F
p
ก. หมวดความสามารถหรือทักษะในงานที่ปฏิบัติ
     จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๓.๙๒
๑.๒๗
๑.๒๐
๐.๓๑
     จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๔.๔๓
๐.๔๓
 
 
     จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๔.๐๙
๐.๔๘
 
 
     จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๓.๗๐
๐.๗๙
 
 
     จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๓.๙๘
๐.๖๗
   
รวม
๙๗
๓.๙๙
๐.๘๙
 
 
ข. หมวดศักยภาพหรือความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงาน
     จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๓.๙๓
๑.๒๕
๑.๑๘
๐.๓๓
     จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๔.๕๓
๐.๖๔
 
 
     จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๔.๓๒
๐.๔๙
 
 
     จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๔.๐๔
๐.๙๒
 
 
     จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๔.๑๗
๐.๕๙
   
รวม
๙๗
๔.๑๔
.๙๐
 
 
ค. หมวดความรู้อื่น ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
     จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๓.๓๘
๑.๐๖
๑.๔๔
๐.๒๓
     จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๔.๒๗
๐.๕๗
 
 
     จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๔.๐๔
๐.๔๕
 
 
     จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๓.๖๗
๐.๕๖
 
 
     จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๓.๘๕
๐.๕๗
   
รวม
๙๗
๓.๘๗
๐.๗๕
 
 


            จากตารางที่ ๑๔ เมื่อจำแนกคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการต้นฉบับ ออกเป็นหมวดต่าง ๆ แล้ว ก็ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์แตกต่างกัน มีความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพด้านต่าง ๆ ของบรรณาธิการต้นฉบับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

...................................................................................................................................................................

ตารางที่ ๑๕ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติทั่วไปหมวดต่างๆ ของบรรณาธิการต้นฉบับ จำแนกตามจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์

ลักษณะกิจการ
จำนวน
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
ค่า F
p
ก. หมวดอารมณ์ ความคิด จิตใจ
     จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๔.๓๕
๐.๙๔
๐.๔๓
๐.๗๙
     จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๔.๕๕
๐.๓๔
 
 
     จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๔.๔๘
๐.๓๗
 
 
     จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๔.๒๗
๐.๘๐
 
 
     จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๔.๒๗
๐.๗๔
   
รวม
๙๗
๔.๓๖
๐.๗๔
 
 
ข. คุณสมบัติทั่วไปด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
     จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๔.๒๔
๐.๙๖
๐.๙๑
๐.๔๖
     จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๔.๖๘
๐.๔๐
 
 
     จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๔.๔๗
๐.๕๐
 
 
     จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๔.๒๗
๐.๘๙
 
 
     จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๔.๓๒
๐.๕๖
   
รวม
๙๗
๔.๓๕
๐.๗๔
 
 
ค. หมวดการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
     จัดพิมพ์ ๑ สาขาวิชา
๓๐
๔.๐๙
๐.๙๗
๐.๒๙.
๐.๘๘
     จัดพิมพ์ ๒ สาขาวิชา
๑๒
๔.๒๑
๐.๔๖
 
 
     จัดพิมพ์ ๓ สาขาวิชา
๑๓
๔.๒๙
๐.๕๔
 
 
     จัดพิมพ์ ๔ สาขาวิชา
๑๔
๔.๑๘
๐.๗๓
 
 
     จัดพิมพ์มากว่า ๔ สาขาวิชาขึ้นไป
๒๘
๔.๐๕
๐.๖๓
   
รวม
๙๗
๔.๑๓
๐.๗๓
 
 


            จากตารางที่ ๑๕ เมื่อจำแนกคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการต้นฉบับ ออกเป็นหมวด ต่าง ๆ แล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์แตกต่างกัน มีความต้องการคุณสมบัติทั่วไปในด้านต่าง ๆ ของบรรณาธิการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
   
   
     
 
 
 
 
 
   
   
ตารางที่ ๑๖ ค่าเฉลี่ยความต้องการ คุณสมบัติในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ จำแนกตา มสาขา วิชาที่จัดพิมพ์

            จากตารางที่ ๑๖ ความต้องการ คุณสมบัติในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการตามเนื้อหาวิชาที่จัดพิมพ์ พบว่า สำนักพิมพ์ทุกกลุ่มเนื้อหาวิชา ได้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติในวิชาชีพในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มที่ให้ความสำคัญมากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ กลุ่มภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กลุ่มภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม และกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ระดับค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ , ๔.๐๙ และ ๔.๐๘ ตามลำดับ โดยมีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มอื่น ๆ ให้ความสำคัญน้อยสุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย ๓.๙๗ และ ๓.๙๘ ตามลำดับ ทางด้านคุณสมบัติทั่วไป พบว่า สำนักพิมพ์ทุกกลุ่มให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติทั่วไปสูงมากกว่าคุณสมบัติในวิชาชีพ อย่างชัดเจน ยกเว้น กลุ่มสารคดี บันเทิงคดี นวนิยาย เรื่องสั้น ที่ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติทั้งสองด้านในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ เท่ากัน

ตารางที่ ๑๗ ค่าเฉลี่ยความต้องการ คุณสมบัติในวิชาชีพหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ จำแนกตามสาขาวิชาที่จัดพิมพ์

            จากตารางที่ ๑๗ เมื่อจำแนกคุณสมบัติในวิชาชีพออกเป็นหมวดต่าง ๆ แล้วพบว่า กลุ่มที่จัดพิมพ์ด้านศิลปกรรม ดนตรี นันทนาการ งานอดิเรก กับกลุ่มสารคดี บันเทิงคดี นวนิยาย เรื่องสั้นให้ความสำคัญกับหมวดความสามารถหรือทักษะในการทำงานมากสุดที่ระดับเฉลี่ย ๔.๒๗ และ ๔.๒๔ ตามลำดับ ส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม และกลุ่มภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับหมวดศักยภาพหรือความเฉลียวฉลาดในการทำงานมากสุดที่ระดับเฉลี่ย ๔.๒๖ , ๔.๒๒ และ๔.๒๒ ตามลำดับ สำหรับกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับหมวดความรู้อื่นๆ มากที่สุดได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญที่ระดับเฉลี่ย ๔.๐๐ , ๓.๙๖ และ ๓.๙๔ ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม สำนักพิมพ์ทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับคุณสมบัติทุกด้านในระดับมากเช่นเดียวกัน

ตารางที่ ๑๘ ค่าเฉลี่ยความต้องการ คุณสมบัติทั่วไป หมวดต่างๆ ของบรรณาธิการ จำแนกตามสาขาวิชาที่จัดพิมพ์

            จากตารางที่ ๑๘ เมื่อจำแนกคุณสมบัติทั่วไปออกเป็นหมวดต่าง ๆ แล้วพบว่า กลุ่มที่จัดพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติทั่วไป ที่ระดับมากที่สุดทุกหมวด ทั้งหมวดอารมณ์ พฤติกรรม และการปรับตัว ที่ระดับเฉลี่ย ๔.๓๘, ๔.๔๕ และ ๔.๑๙ รองลงมาคือกลุ่มภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติทั่วไปทุกหมวด ที่ระดับเฉลี่ย ๔.๓๒ , ๔.๔๒ และ ๔.๑๘ และกลุ่มภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับคุณสมบัติทั่วไป ทุกหมวดที่ระดับเฉลี่ย ๔.๓ ๕ , ๔.๓๕ และ ๔.๑๙ ส่วนกลุ่มที่จัดพิมพ์เนื้อหาอื่น ๆ จะให้ความสำคัญกับหมวดอารมณ์ และพฤติกรรม ในระดับสูงมาก คือที่ระดับเฉลี่ย ๔.๔๔ และ ๔.๓๗ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับคุณสมบัติทุกหมวด ในระดับมากเช่นเดียวกัน
   
   
   
     
     
  กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญบทความวิจัย > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >