รายงานการวิจัย

การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิต
ในสาขาบรรณาธิการ


ทิพภา ปลีหะจินดา, กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์, ดร. ศุภรางศุ์ อินทรารุณ, ผศ. ชิตาภา สุขพลำ
(ผู้วิจัย เป็นคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ประกาศคุณูปการ

            การศึกษาเรื่อง แนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาบรรณาธิการ เกิดจากการปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นหลักสูตรสารสนเทศศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีสาขาวิชาบรรณาธิการศึกษาเป็นแขนงวิชาใหม่แขนงหนึ่งในหลักสูตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับภาควิชาภาษาไทยและภาควิชานิเทศศาสตร์ ศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาบรรณาธิการ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

            ขอขอบพระคุณอาจารย์ มกุฎ อรฤดี บรรณาธิการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ผีเสื้อที่เป็น ผู้เสนอแนวคิดการเปิดหลักสูตรบรรณาธิการต่อภาควิชาฯ และได้ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. วัลยา วิวัฒน์ศร แห่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ร่างหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรและการทำวิจัย รวมทั้งรับเป็นกรรมการพิจารณาเนื้อหางานวิจัยจนสำเร็จด้วยดี คณะผู้วิจัยจึงขอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

            ขอขอบคุณบรรณาธิการและบุคลากรในแวดวงสำนักพิมพ์ ที่กรุณาตอบแบบสอบถามและเข้าร่วมเสวนาระดมความคิด ทำให้ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อการวิจัยและต่อ การจัดการเรียนการสอน ขอบคุณคุณชุติมา โกกอง ที่ช่วยเหลือด้านงานพิมพ์และรูปเล่ม และขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี                                                                                                                          คณะผู้วิจัย
ทิพภา ปลีหะจินดา , กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์, ศุภรางศุ์ อินทรารุณ และชิตาภา สุขพลำ. (๒๕๕๐).

            การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาบรรณาธิการ. ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คำสำคัญ : ความต้องการบัณฑิต / บรรณาธิการ

            การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและคุณสมบัติบัณฑิตสาขา บ รรณาธิการที่หน่วยงานผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์คาดหวัง และเพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสาขาบรรณาธิการ โดยสอบถาม ข้อมูล จากหน่วยงานผลิตและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ จำนวน ๒๑๙ แห่ง และจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบอาชีพในวง การ บรรณาธิการ จำนวน ๖๐ คน ผลการวิจัยพบว่า สำนักพิมพ์ต้องการบรรณาธิการที่มีคุณสมบัติในวิชาชีพเกือบทุกด้านในระดับมาก โดยต้องการผู้มีการแสดงออกทางความคิดได้อย่างถูกต้องกับกาลเทศะเป็นลำดับแรก รองลงมาได้แก่ สามารถตรวจแก้ต้นฉบับได้ถูกต้อง มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างดีเยี่ยม มีความคิดที่เป็นอิสระบนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีมุมมองที่กว้างและลึกซึ้ง ต่อ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และเป็นผู้มีวรรณศิลป์ สื่อภาษาได้เหมาะกับงานเขียนแต่ละประเภท ส่วนคุณสมบัติทั่วไป สำนักพิมพ์ต้องการบรรณาธิการที่มีจริยธรรม ความ ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความอดทน และ ความประณีต ละเอียด รอบคอบ ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความต้องการด้านคุณสมบัติทั่วไปกับคุณสมบัติในวิชาชีพ พบว่าสำนักพิมพ์เกือบทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับคุณสมบัติทั่วไปสูงมากกว่าคุณสมบัติ ในวิชาชีพ ส่วนจำนวนบัณฑิตสาขาบรรณาธิการ ที่สำนักพิมพ์ต้องการรับเข้าทำงานนั้น สำนักพิมพ์จำนวน ๕๐ แห่งระบุว่าภายในระยะเวลา ๕ ปี ต้องการรับบัณฑิต จำนวน ๕๖๑ คน

            จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย พบว่า อาชีพบรรณาธิการมีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมมาก เนื่องจากต้องมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การใช้ ภาษาและ การแปล ส่วนคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นบรรณาธิการที่ดีนั้น จะต้องรักการอ่าน รักการทำงานด้านหนังสือ และมีจริยธรรม ในการพัฒนา หลักสูตร ด้านบรรณาธิการจึงต้อง มุ่ง ฝึกคนเพื่อทำหน้าที่บรรณาธิการตรวจแก้ต้นฉบับ โดยมีวิชาด้านจริยธรรมของบรรณาธิการต้นฉบับเป็นวิชาหลัก เพราะ บรรณาธิการต้นฉบับต้องมีความรับผิดชอบทั้งทางกฎหมาย สังคม และจริยธรรม โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานบรรณาธิการอยู่แล้ว แต่ไม่มีคุณวุฒิด้านบรรณาธิการ ด้วย
 
   
   
     
 
 
 
 
 
   
   
Tipbha Pleehajinda , Kusalawat Kongpradit , Subhrangsu Indraruna , & Chitapha Sookplam. (2007).

            Trends of Demand for Information Science and Editing Graduates. Chon Buri: Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University. Keywords: Graduates needs, Editors

            The aim of this research is to study the need for graduates majoring in editing and the qualities of them as required by the publishers of the printing media, in order to apply its consequences in the preparation of curricula and syllabi for the editing major. The data are collected by means of questionnaires received back from 219 members of the Publishers and Booksellers Association of Thailand, and the focus group of 60 editing professionals.

            The consequences of the research are as follows. The publishers require to the high level editors with professional qualities in almost every respect. They state their requirements to the highest level for editors who express appropriate thoughts in accordance to circumstances, and the lower levels for those who edit manuscripts precisely, master in Thai usage skills, possess free will based on responsibility as well as wide and deep perspectives in various problematic issues, and apply appropriate language to each genre of literature respectively. With respect to general qualities of editors, the publishers state their requirements to the highest level for morality, honesty, responsibility, patience and accuracy.

            Comparing the requirements of general and professional qualities of editors, it is found that almost every group of publishers require general qualities to a higher level than professional.

            As for the number of graduates in editing needed by publishers, it is stated by 50 of them that 561 graduates are needed in 5 years.

            According to the focus group meeting, editors are socially important and essential, as they must deal with both the Thai usage and translation. Moreover, the required qualities of a good editor are the love of reading and dealing with books, and morality. Thus, the development of the editing curricula must be aimed to train manuscript editors. There are suggestions that there should be a main course on morality and etiquette of manuscript editors, as they are responsible in legal, social and moral respects; and there should also be a special course for editors in service who do not have a specialised degree.
   
   
     
 
 
 
 
 
   
   
สารบัญ
หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

 ง
 จ
 ฉ
 ซ
 ญ

บทที่
๒ 

บทนำ
       ความสำคัญของปัญหา
       วัตถุประสงค์ของการวิจัย
       ขอบเขตของการวิจัย
       กรอบแนวคิดการวิจัย
       ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
       ระเบียบวิธีวิจัย
       นิยามศัพท์เฉพาะ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
       บรรณาธิการ
       ภารกิจของบรรณาธิการ
       บรรณาธิการต้นฉบับ
       บรรณาธิการรูปเล่ม
       ความรู้พื้นฐานสำหรับงานบรรณาธิการ
       ความเกี่ยวข้องของงานบรรณาธิกรกับวิชาชีพอื่น
       งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดำเนินการวิจัย
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
       วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
       สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
       ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
       ส่วนที่ ๒ ความต้องการและความคาดหวังต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาบรรณาธิกร
       ส่วนที่ ๓ เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติของบรรณาธิการ
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
       สรุปผลการวิจัย
       อภิปรายผล
       ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก    แบบสอบถาม  
ภาคผนวก ข   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
                      หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๔๙
ภาคผนวก ค    การประชุมกลุ่มเป้าหมาย

 ๑
 ๑
 ๒
 ๒
 ๓
 ๓
 ๓
 ๔
 ๕
 ๕
 ๗
 ๙
๑๔
๑๔
๑๗
๒๒
๒๕
๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๘
๒๘
๓๑
๓๖
๔๖
๔๖
๕๐
๕๑
๕๓

ตารางสารบัญ

  ตารางที่
หน้า


๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามลักษณะกิจการ
จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามขนาดของสำนักพิมพ์
จำนวนและร้อยละของสำนักพิมพ์ จำแนกตามวุฒิการศึกษาของพนักงาน
อันดับความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการ
อันดับความต้องการคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ
ความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพของบรรณาธิการ จำแนกตามหมวด
ความต้องการคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ จำแนกตามหมวด
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ
จำแนกตามลักษณะกิจการ
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ
จำแนกตามลักษณะกิจการ
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติทั่วไปหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ
จำแนกตามลักษณะกิจการ
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ
จำแนกตามจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ
จำแนกตามจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติทั่วไปหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ
จำแนกตามจำนวนสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
ค่าเฉลี่ยความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ
จำแนกตามสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
ค่าเฉลี่ยความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ
จำแนกตามสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
ค่าเฉลี่ยความต้องการคุณสมบัติทั่วไปหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ
จำแนกตามสาขาวิชาที่จัดพิมพ์
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพและคุณสมบัติทั่วไปของบรรณาธิการ
จำแนกตามขนาดของสำนักพิมพ์
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติในวิชาชีพหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ
จำแนกตามขนาดของสำนักพิมพ์
เปรียบเทียบความต้องการคุณสมบัติทั่วไปหมวดต่าง ๆ ของบรรณาธิการ
จำแนกตามขนาดของสำนักพิมพ์
จำนวนบัณฑิตสาขาบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์ต้องการรับเข้าทำงาน

๒๘
๒๙
๒๙
๓๐
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๕
๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๓

๔๔

๔๕

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖บทที่ ๑
บทนำ

ความสำคัญของปัญหา
            ในกระแสสังคมฐานความรู้ ( Knowledge-based Society) ปัจจุบัน การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง มีปริมาณมากและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็น ได้จากจำนวนองค์กรที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยมีจำนวนถึง ๔๗๐ องค์กร (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๗) องค์กร ในวงการผลิตและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเลือกสรร รวบรวม ปรับปรุงต้นฉบับความรู้ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพสูงก่อนนำออกเผยแพร่ โดยมีบรรณาธิการเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการ

            ท่ามกลางความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในศาสตร์ของ การบรรณาธิกร (Editing) จำนวนมากเพื่อปฏิบัติการในองค์กรดังกล่าว กลับพบว่าในประเทศไทย ยังไม่มีสถาบันใดผลิตบัณฑิตในสาขานี้โดยตรง มีเพียงเป็นวิชาหนึ่งของศาสตร์บางศาสตร์เท่านั้น เช่น วารสารศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร แต่งานการบรรณาธิกรสื่อความรู้ในประเภทอื่นยังขาดบรรณาธิการผู้มีความรู้ในระดับลึกโดยตรงเป็นผู้ดำเนินงาน นับเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับองค์กรผลิตและเผยแพร่ความรู้มาโดยตลอด ทางออกที่องค์กรต่าง ๆ ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ การรับบุคคลที่มีทักษะด้านอื่นที่ใกล้เคียง เช่น ด้านภาษา มาฝึกฝนเรียนรู้เพื่อทำหน้าที่บรรณาธิการ ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ หากมีผู้จบสาขา การบรรณาธิกรโดยตรงมาปฏิบัติงาน องค์กรจะได้บุคลากรที่ตรงสายงาน และไม่ต้องเสียเวลากับการถ่ายทอดเรียนรู้งาน (มกุฏ อรฤดี, ๒๕๔๗)

            ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖, หน้า ๖๐๔) ให้คำนิยามว่า บรรณาธิการ คือ ผู้จัดเลือกเฟ้น รวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์ ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นอกจากต้อง มีความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านการประเมินคุณค่าต้นฉบับ ตรวจสอบการอ้างอิง แนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจแก้บรรณานุกรมและการอ้างอิง รวมทั้งการพิสูจน์อักษรอีกด้วย ซึ่งพบว่า คุณสมบัติดังกล่าวตรงกับคุณสมบัติเฉพาะในศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเฉพาะปัจจุบันพบว่า มีรายชื่อบรรณารักษ์ปรากฏเป็นบรรณาธิการ หรือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารเพิ่มขึ้น ผลงานมีคุณภาพสูงเป็นแบบอย่าง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (จารุวรรณ สินธุโสภณ, ๒๕๔๒, หน้า ๒, ๙) ปรากฏการณ์ดังกล่าว ยืนยันถึงความสอดคล้องกันของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับวิชาชีพการบรรณาธิกรได้เป็นอย่างดี

            ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้พิจารณาคุณสมบัติที่สอดคล้องกันหลายประการของทั้งสองวิชาชีพดังกล่าวแล้ว เห็นว่า มีความเป็นไปได้อย่างสูงยิ่งที่จะบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเป็นบรรณาธิการโดยตรง บนพื้นฐานของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบอยู่เดิม ให้สามารถผลิตบัณฑิตสาขาใหม่ที่มีความรู้ความสามารถตรงสายงานตามความต้องการขององค์กรผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์

            ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จึงจะศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาบรรณาธิการ รวมทั้งศึกษาความคาดหวังและความต้องการคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานบรรณาธิการในองค์กรผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ในการวางแผนผลิตบัณฑิตสาขาบรรณาธิการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมต่อไป
   
   
     
 
 
 
 
 
   
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
           ๑. เพื่อศึกษาความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และการบรรณาธิกร ในองค์กรผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์
           ๒. เพื่อศึกษาความต้องการคุณสมบัติบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ การบรรณาธิกรที่องค์กรผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ต้องการและคาดหวัง
           ๓. เพื่อนำผลการวิจัยมาจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ การบรรณาธิกร

ขอบเขตของการวิจัย
           ๑. เนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาบรรณาธิการ ในด้านคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติในวิชาชีพ และจำนวนบัณฑิตที่ต้องการรับเข้าทำงาน
           ๒. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ องค์กร/หน่วยงาน/ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์และเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จำนวน ๒๑๙ แห่ง และบุคลากรในวงการบรรณาธิการ เลือกแบบเจาะจงจากผู้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรบรรณาธิการต้นฉบับแปล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐๐ คน
           ๓. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะและขนาดของกิจการ สาขาวิชาที่จัดพิมพ์ ตัวแปรตามได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตสาขาบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์ต้องการ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น
- ลักษณะของกิจการ
- ขนาดของกิจการ
- ขอบเขตเนื้อหาที่จัดพิมพ์เผยแพร่

ตัวแปรตาม
- คุณลักษณะบัณฑิตสาขาบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์ต้องการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
           ๑. ได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาบรรณาธิการ
           ๒. ทราบความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบรรณาธิการที่องค์กรผลิตและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ต้องการและคาดหวัง
           ๓.นำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และการบรรณาธิกรที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
           ๑. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
           ๒. สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
           ๓. หน่วยงานผู้ผลิตและเผยแพร่สื่อความรู้รูปแบบต่างๆ

ระเบียบวิธีวิจัย
           ๑. เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและเชิงคุณภาพ
           ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูล
           ๓. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
           การบรรณาธิกร หมายถึง การรวบรวมและจัดเลือกเฟ้นเรื่องลงพิมพ์
           บรรณาธิการ หมายถึง ผู้จัดเลือกเฟ้น รวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบเรื่องลงพิมพ์
           ความต้องการ หมายถึง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบรรณาธิการที่เป็นที่ต้องการของผู้ดำเนินกิจการพิมพ์และเผยแพร่
           ความคาดหวัง หมายถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบรรณาธิการที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้ดำเนินกิจการพิมพ์และเผยแพร่
           คุณสมบัติทั่วไป หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นลักษณะทั่วไปของผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบรรณาธิการ
           คุณสมบัติในวิชาชีพ หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบรรณาธิการ
   
   
   
     
     
  กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญบทความวิจัย > กลับไปต้นบทความ          < พิมพ์บทความนี้ >