โรงเรียนวิชาหนังสือ
SCHOOL of BOOK STUDY
สำนักพิมพ์ผีเสื้อเสนอแนวคิดหลักสูตรวิชาหนังสือ แก่มหาวิทยาลัยบางแห่งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ และเริ่มหลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป คือ 'วิชาบรรณาธิการต้นฉบับวรรณกรรมแปล' ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ (หลักสูตรดังกล่าวดำเนินเรื่อยมาจนปัจจุบัน) ต่อมา ศูนย์การแปลและการล่ามฯ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บรรจุวิชาบรรณาธิการต้นฉบับแปลไว้ในหลักสูตรการแปลระดับปริญญาโท

           หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาหนังสือ ซึ่งสำนักพิมพ์ผีเสื้อเปิดอบรมร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ‘วิชาบรรณาธิการต้นฉบับวรรณกรรมแปล’ ‘วิชาหนังสือ’ ‘วิชาคิดและเขียนวรรณกรรมเยาวชน’ มีผู้สนใจมากเกินจำนวนที่รับได้ทุกครั้ง

           และนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักพิมพ์ผีเสื้อได้เสนอแนวคิดนี้ต่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยประโยคที่ว่า ‘แม้แต่วิชาปูผ้าปูที่นอนก็เปิดสอนกันในมหาวิทยาลัย แต่วิชาหนังสืออันเป็นวิชาชีพและสิ่งสำคัญยิ่งของมนุษยชาติ กลับไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนโดยเฉพาะ’

           พร้อมกันนั้น สำนักพิมพ์ผีเสื้อได้เสนอแนวคิดการฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพด้านหนังสือต่อรัฐบาล ให้หน่วยงานที่ควรจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านหนังสือเพื่อดำเนินการ (นอกเหนือจากโครงการสถาบันหนังสือแห่งชาติ) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ แต่ก็ไม่เป็นผล

           ต่อมาพ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเพื่อการบรรณาธิกร ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้บรรจุหลักสูตรวิชาเอก บรรณาธิการศึกษา ในภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๔๙ และเริ่มการสอนวิชาเอกในปี ๒๕๕๐ มีนิสิตรุ่นแรกจำนวน ๘ คน อาจจะถือว่าเป็นการเรียนการสอนเพื่อเน้นผลิตบัณฑิตสำหรับวิชาชีพหนังสือ (ทำงานด้านสำนักพิมพ์)โดยตรงเป็นครั้งแรก (ไม่นับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และบรรณารักษศาสตร์)

           อย่างไรก็ตาม สำนักพิมพ์ผีเสื้อได้ตั้งความหวัง และได้ร่างหลักสูตรและแนวคิด ‘วิชาหนังสือ’ เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ ร่างหลักสูตรนั้นได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศไทยจะเปิดหลักสูตรเต็มรูปแบบ เป็นภาควิชาหนังสือศึกษา หรือเป็นคณะหนังสือศาสตร์ หรือ Book Study

           แต่การเปิดสาขาวิชา ภาควิชา หรือคณะ ในมหาวิทยาลัยนั้นมีกระบวนการ ขั้นตอนมาก อาจต้องรอเวลาอีกนานนับทศวรรษ ขณะที่สังคมไทย ประเทศไทย ต้องการบุคลากรด้านนี้อย่างเร่งด่วน และเป็นจำนวนมาก (ดังเห็นได้จากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมวิชาต่างๆ ดังกล่าวมากมาย) สำนักพิมพ์ผีเสื้อจึงจะเปิดโรงเรียนวิชาหนังสือ (School of Book Study) คาดว่าคงดำเนินการได้ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๒

           กล่าวสั้นๆ ก็คือ โรงเรียนนี้เปิดสอนคนที่จะจบออกมาทำหนังสือโดยเฉพาะก่อนเริ่มโรงเรียนวิชาหนังสือ